xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Nye initiativer skal styrke selvmordsforebyggelsen

Hermed inviteres alle relevante aktører til at søge om midler til at forebygge selvmord.

Ansøgningsfrist: 

Ansøgningen skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest. d. 12. september kl. 12.00. 

Tidsramme: 

Sundhedsstyrelsen forventer at give tilsagn til de udvalgte ansøgere midt oktober 2022. Projektstart er d.  1. december 2022. Projekterne afsluttes inden udgangen af 2025.

Baggrund for puljen:

Puljen er en del af Aftale om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2022-2025.

Selvmord og selvmordsforsøg kan forebygges, men siden 2007 har antallet af selvmord i Danmark ligget nogenlunde stabilt på ca. 600 årligt. Denne pulje skal ses som et led i Danmarks indsats for at reducere antallet af selvmordsforsøg og selvmord. 

Formål:

Formålet med puljen er at styrke den selvmordsforebyggende indsats, ved at give midler til projekter som udbreder, udvikler og/eller afprøver evidensbaserede selvmordsforebyggende initiativer. Der lægges desuden vægt på, at projekterne bidrager til at styrke den selvmordsforebyggende indsats på lang sigt, hvorfor midlerne tildeles projekter, som kan forankres, fastholdes og/eller udbredes efter projektperiodens afslutning. 

Der er en række områder, hvor indsatsen med fordel kan styrkes. Det kan f.eks. være forebyggelse, opsporing, tidlig indsats, opfølgning efter selvmordsforsøg samt patient- og pårørendeinddragelse.

Hvem kan søge: 

Alle relevante interessenter, herunder regioner, kommuner og private aktører. 

Kriterier der lægges vægt på i udvælgelsen

  • Projektet bidrager med evidens inden for selvmordsområdet via en kontinuerlig systematisk vidensopsamling med validerede måleredskaber. 
  • Monitorering, herunder indikatorer er velbeskrevet og data bliver indsamlet og sendt til Sundhedsstyrelsen.
  • Ansøger har en konkret plan for hvordan projektet forankres, fastholdes og/eller udbredes efter projektperiodens afslutning. 
  • Projektet bygger på evidens fra velafprøvede indsatser/redskaber eller søger at afprøve og/eller udvikle nye indsatser/redskaber.
  • Projektet bidrager til et langsigtet løft af indsatsen til forebyggelse af selvmord og selvmordsøg
  • Projekter til selektiv og/eller indikeret selvmordsforebyggelse

Projektet forpligter sig til at indgå i dialog med Sundhedsstyrelsen om indsamling af data inden projektstart

Økonomi: 

Det samlede beløb, som udmøntes i ansøgningspuljen for perioden 2022-2025 er 11.6 mio. kr.

Ansøgningsmateriale:

Puljeopslag Ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema 

Yderligere oplysninger:

Sundhedsstyrelsen kan kontaktes i ansøgningsperioden vedr. spørgsmål til puljen.

Spørgsmål af faglig karakter kan rettes til: Anna Katrine Winge, tlf.: 40 23 63 49, e-mail: akwi@sst.dk,

Spørgsmål vedr. økonomi og administration kan rettes til: Camilla Fleckenstein Vedsted Jacobsen, Tlf: 23 47 61 94, e-mail: cfvj@sst.dk   

Opdateret 27 JUN 2022