Engelsk

Indretning og fysiske omgivelser til at forebygge udadreagerende adfærd

Sundhedsstyrelsen inviterer hermed kommuner og private leverandører på ældreområdet til at ansøge om puljemidler til at igangsætte og afprøve indsatser i forhold til at understøtte behov for sansestimuli hos borgere med en demenssygdom eller andre kognitive funktionsnedsættelser.

Formål

Puljen har til formål at igangsætte og afprøve nye indsatser til at forebygge og reducere udadreagerende adfærd hos borgere med demens eller andre kognitive funktionsnedsættelser på ældreområdet gennem tilpasning af sansestimuli.

Det kan eksempelvis være at afprøve sansestimulerende metoder, nedsætte støj, afprøve sanserum, sansehaver eller ro-skabende, intuitive og lavteknologiske teknologier som fx sovende dyr og gyngestole, give tilbud om dybe træk, tryk og berøringer, tilpasse omgivelserne eller indretningen i boligen, brug af musik og lyd, belysning, vandmassagebrikse med videre.

Målet er at opnå større indsigt og opsamle erfaringer med sansestimuli i praksis med henblik på at bidrage til det fremadrettede arbejde med at forebygge og reducere udadreagerende adfærd på ældreområdet.

Hvem kan søge?

Puljen kan søges af kommuner og private leverandører.

Projektperiode

Projektperioden løber fra 1. december 2019 til 31. december 2022.

Midler til fordeling

Der er afsat 11 mio. kr. til en ansøgningspulje som led i ’Handlingsplan til at forebygge og håndtere udadreagerende adfærd i ældreplejen’, der er en del af finanslovsaftalen for 2019-2022.

Ansøgningsfrist

Ansøgninger skal være modtaget af Sundhedsstyrelsen senest torsdag den 24. oktober 2019 kl. 12.

Målgruppe for indsatsen

Projektets målgruppe er borgere med en demenssygdom eller andre kognitive funktionsnedsættelser på ældreområdet med behov for tilpasset sansestimuli.

Spørgsmål

Generelle faglige spørgsmål: Fie Brusgaard Brandt, tlf. 3035 5232, e-mail: fibb@sst.dk

Spørgsmål vedr. økonomi og administration: Kasper Dahl, tlf. 7226 9454, e-mail: kad@sst.dk

Materialer

Puljeopslag

Ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema

Udgivelse

Sundhedsstyrelsen har afdækket eksisterende viden på området samt indhentet kommunale erfaringer med at arbejde med sansestimuli.

Udgivelsen, der er fra september 2019, skal bidrage til det fremadrettede og forebyggende arbejde med at forebygge og reducere udadreagerende adfærd på ældreområdet.

Målet er, at den viden og de erfaringer, der formidles i dette materiale, kan inspirere til arbejdet med at tilpasse sansestimuli til gavn for både borgere, medarbejdere og pårørende.

Viden og erfaringer om brug af sansestimuli til at forebygge og reducere udad­reagerende adfærd på ældreområdet

Spørgsmål og svar

Spørgsmål
Er der en maks. økonomisk grænse på et projekt?
Svar
Der er ikke angivet en øvre beløbsgrænse for projekter, der søger om midler fra puljen. Under hensyn til puljens størrelse, størrelsen af det enkelte projekt samt hvor mange projekter der søger midler, kan Sundhedsstyrelsen ved tildeling af midler ud fra et fagligt skøn foretage en reduktion af den støtte, der er ansøgt om.

Spørgsmål
Kan hospitalsafdelinger eller ambulatorier også søge?
Svar
Regionale leverandører kan ikke søge midler, eftersom puljen er målrettet kommuner og private leverandører inden for ældreplejen.

Spørgsmål
Må puljemidler gå til at betale fx et universitet til at lave forskning på en indsats, fx ift. at måle effekten af projektets indsats?
Svar
Jævnfør puljeopslaget kan der ikke ansøges om midler til forskningsprojekter. Såfremt forskning indgår i et projekt, skal denne del være egenfinansieret.  

Spørgsmål
Hvornår vil man ca. kunne forvente at høre, om man får tildelt puljemidler? 
Svar
Puljen forventes udmøntet december 2019. 

Spørgsmål
Dækker betegnelsen ’private leverandører’ også over selvejende institutioner?
Svar
En selvejende institution betragtes som en privat leverandør. 

Tilføjet 20. september 2019

Spørgsmål
Skal en kommune samordne sine ansøgninger, hvis der er flere ansøgninger?
Svar
En kommune må gerne sende mere end én ansøgning, hvis man ønsker at søge om midler til forskellige projekter. Det er således op til kommunen selv, om der fremsendes en samlet ansøgning eller flere ansøgninger.

Spørgsmål
Kan private produktudviklere søge om midler?
Svar
Som det fremgår af puljeopslaget, er målgruppen kommuner og private leverandører på ældreområdet. Med dette menes kommuner og private leverandører på ældreområdet, der tilbyder pleje og omsorg for eksempel pleje og praktisk hjælp, jævnfør § 83 i Serviceloven.  

Opdateret 20 SEP 2019