xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Forebyggelse af soi, uønskede graviditeter og hiv/aids

Sundhedsstyrelsen ønsker i 2014 at få én samarbejdspartner i opgaveløsningen vedrørende den generelle indsats for seksuel sundhed (dvs. oplysning og rådgivning til unge) samt én samarbejdspartner vedrørende den specifikke indsats over for hiv/aids/soi/abort.

Følgende opgaver ønskes løst i 2014:

1. Den generelle indsats vedrørende seksualundervisning

Støtte, kvalificere og facilitere udviklingen af kommunale forebyggelsestiltag i forhold til seksuel sundhed med afsæt i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om seksuel sundhed.
Budgettet hertil må ikke overstige 2.000.000 kr.

2. Den specifikke indsats vedrørende hiv/aids/soi-forebyggelse

a. Landsdækkende, målrettet oplysningsindsats med brug af forskellige medier og metoder i forhold til mænd, der har sex med mænd (MSM).

b. Landsdækkende, målrettet oplysnings- og rådgivningsindsats med brug af forskellige medier og metoder i forhold til indvandrere og udlændinge med særligt fokus på samarbejde med kommunerne. 

c. Rådgivning til hiv-smittede. 

d. Landsdækkende rådgivning til befolkningen via telefon og internet. 

Budgettet hertil må ikke overstige 14.900.000 kr.

Sundhedsstyrelsen indstiller til ministeren for sundhed og forebyggelse fordeling af driftsstøtte vedrørende forebyggelse af soi, uønskede graviditeter og hiv/aids. Den endelige fordeling godkendes af ministeren for sundhed og forebyggelse.

Betingelser for støtte 

Frivillige og private foreninger og organisationer kan komme i betragtning til at modtage driftsstøtte. Der ydes ikke støtte til kortvarige projekter eller til privatpersoner. 

Der kan tildeles støtte til organisationer og foreninger, der opfylder Sundhedsstyrelsens overordnede faglige principper for forebyggelsen:

  • støttemodtagerne skal arbejde for at opfylde Sundhedsstyrelsens overordnede mål på området
  • støttemodtagerne skal arbejde med de prioriterede målgrupper for forebyggelsen
  • støttemodtagernes arbejde skal være landsdækkende, men indsatsen koncentreres der, hvor problemerne og populationerne er størst, og hvor der kan opnås den største effekt af aktiviteterne 

Der er desuden tidligere lagt vægt på følgende kriterier:

  • der blev ikke givet støtte til lokale projekter, såsom væresteder, idet disse ikke betragtedes som henhørende under kerneområdet for driftsstøtte til forebyggelse
  • et projekt betragtedes stadigt som lokalt, selvom der er tilknyttet en hjemmeside, som enhver borger i landet ville kunne bruge 
  • de modtagende organisationer skulle være private/selvejende, dvs. ikke være oprettet/drevet/finansieret af en kommune eller en region 
  • det blev taget i betragtning, hvis der forelå alternative finansieringskilder

I vurderingen af den enkelte organisation tager Sundhedsstyrelsen udgangspunkt i, hvordan organisationerne opfylder betingelserne for støtte og i de løbende drøftelser af hhv. målopfyldelse, faglig udvikling og administration af de tildelte midler.

Det er en betingelse for at blive indstillet til driftsstøtte, at:

  • Sundhedsstyrelsens skemaer for ansøgning og budgetskema er anvendt og korrekt udfyldt 
  • Støttemodtager arbejder med danske forhold og har adresse i Danmark.
Ansøgningsfrist: 1. december 2013 kl. 24.00.

Links

Ansøgningsskema

Vejledning

Opdateret 16 NOV 2018