Engelsk

Materiale fra temadage og konferencer

Som en del af Videnscentrets kompetenceudvikling afholdes der årligt en række temadage og en årlig konference med forskelligt fagligt fokus.

Herunder finder du alt materiale fra vores afholdte temadage og konferencer. Materialesamlingen vil løbende blive udbygget. 

Materialer

Materiale og film fra årskonferencen 2019

Videnscenter for værdig ældrepleje afholdt årskonference den 10. december. Temaet var ”Værdighed i ældreplejen – hvad kalder det på af ledelse og organisation?”

Formålet med konferencen var sammen at blive klogere på, hvordan man arbejder med ledelse og organisering i plejeenheder og forvaltning for at styrke udvikling af værdighed i ældreplejen.

Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm bød velkommen, og resten af dagens program bød på perspektiver fra forskningens verden, fra praksis, fra medarbejdere og ledere og fra borger og pårørende. Man kunne blandt andet møde Carsten Hornstrup, rejseholdskonsulent Anneke Dapper Skaaning og Jacob Birkler, der fra hver deres perspektiv gjorde os klogere på værdighed.

I sessionerne bød vi blandt andet på inspiration til gode løsninger på at skabe bedre sammenhæng i plejen, større livskvalitet for de svageste ældre og et endnu bedre samarbejde med pårørende.

Se slideshows

Anneke Dapper-Skaaning: Værdighed i ældreplejen – erfaringer fra en rejseholdskonsulent
Carsten Hornstrup: Værdighed i ældreplejen – hvad kalder det på af ledelse og organisation
Session 1 om MOA
Session 2 om bedre tand- og mundpleje
Session 3 om faste hjælpere og kontinuitet i hjemmeplejen i København
Session 4 om brobyggere i hjemmeplejen i Gladsaxe
Session 5 om Nexus 
Session 6 om Styrelsen for Patientsikkerhed – fokuserede indsatser
Session 6 om Styrelsen for Patientsikkerhed – Erfaringer fra praksis, Odsherred

 

Videoer fra tre af dagens oplæg

Anneke Dapper-Skaaning

 

Carsten Hornstrup

 

Lotte Bloch.

 

Temadag om det gode måltid 2019

Ældre borgeres forudsætninger for deltagelse

Temadagen handlede om, hvordan personalet i ældreplejen konkret kan arbejde med at understøtte det gode og det værdige måltid med udgangspunkt i den enkelte borgers forudsætninger. Der blev taget udgangspunkt i viden om aldersbetingede forandringer i relation til det at spise og drikke, samt risiko for dysfagi og betydningen af mund- og tandpleje. 

Se og download dagens slides, samt screeningsskema til inspiration her:

Oplæg af Sanne Andersen og Alice Ravnsbæk Kristensen

Screening for individuel mundpleje

Temadag om ensomhed blandt ældre 2019

Viden og værktøjer til at arbejde med ensomhed og social isolation

Temadagen satte fokus på ensomhed som fænomen med blik for erfaringer og udfordringer med at afhjælpe og forebygge, at ældre mennesker føler sig uønsket alene. Der blev taget afsæt i konkrete og praksisnære eksempler og metoder både fra hjemmeplejen og plejecentre.

Temadagen blev afholdt den 13. december 2018, den 15. januar i Odense & den 29. januar 2019 i Herning.

Dagens underviser var Louise Scheel Thomasen, der er uddannet antropolog og har en baggrund som konsulent på ældreområdet. Yderligere har der på temadagene været oplæg fra kommunale projektledere samt plejecenterledere om arbejdet i praksis med ensomhed blandt ældre i hjemmeplejen og på plejecentre.

Se og download slides og referencer fra Louise Scheel Thomassons gennemgående oplæg. 

Se og download øvrige slides fra temadagen i København

Se og download øvrige slides fra temadagen i Odense og Herning

Temadag om en værdig død 2019

Temadagen handlede om, hvad vi forstår ved en værdig død. Deltagerne fik ny viden og inspiration om, hvordan man kan støtte den ældre og dennes pårørende i den sidste tid. På temadagen arbejdede vi konkret med: 

  • At turde tale om døden rettidigt
  • Livet er først er slut, når man er død. Hvordan støtter vi i den sidste tid?
  • Faglig viden om den sidste tid og dødsprocessen

Download slides fra dagen

Se optagelser af dagens oplæg her:

Temadag om samarbejdet med pårørende 2019

Temadagen gav ny viden og inspiration til et godt og værdigt pårørendesamarbejde. Deltagerne fik indsigt i, og redskaber til at arbejde med den enkelte ældre og deres pårørendes ønsker og behov for et værdigt ældreliv. På temadagen arbejdedes der konkret med: 

  • Perspektiver og metoder i relation til samarbejdet med pårørende. 
  • Pårørende som medspiller
  • Pårørendes oplevelse af hjemlighed
  • Forståelse for pårørende som familie, nære venner og bekendte med hver deres behov. 
  • Hvordan pårørende kan understøtte en værdig ældrepleje, og hvordan værdig ældrepleje understøtter de pårørende  

Download slides fra dagen her

Se optagelser af dagens oplæg herunder:

Temadag om ældres livskvalitet 2018

Perspektiver og værktøjer til et meningsfuldt hverdagsliv

På temadagen var der fokus på måder at arbejde med borgerens livskvalitet og selvbestemmelse med blik for borgerens ønsker og oplevelser i hverdagen.Udgangspunktet var konkrete og praksisnære metoder og redskaber, der tog afsæt i deltagernes egen hverdag og praksis.

Temadagen blev afholdt den 2. november 2018 i Middelfart, den 6. november 2018 i Roskilde, den 9. november i Aalborg & den 10. januar 2019 i Aarhus.

Dagens underviser var Thea Wind er uddannet ergoterapeut og cand.pæd-psyk og har mange års erfaring som udviklings- og proceskonsulent inden for det kommunale ældreområde.

Se og download slides her.

Film og materiale fra konference 2018

Du finder dagens slideshows her

Hovedoplæg om et praksisperspektiv på værdighed ved Mette Søndergaard

Seminar 2 Om det sociale livs betydning for livskvalitet i hverdagen ved Konsulenthuset ANVIA

Seminar 3 om den værdige død i projekt "Min sidste tid" fra Svendborg kommune ved Mejse Holstein

Seminar 4 om Pårørende i den værdige ældrepleje ved Steen Kabel

Seminar 5 om Videnscenter for værdig ældrepleje

Herunder et par videoer med uddrag fra dagens hovedoplæg med hhv. Lotte Blicher Mørk (cand. theol og præst på Rigshospitalet) og Mette Søndergaard (ergoterapeut og selvstændig underviser) og billeder fra dagen.

Oplæg med Lotte Blicher Mørk

Oplæg med Mette Søndergaard

Opdateret 06 JUN 2019