xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Gratis konsultationsforløb

Videnscenter for værdig ældrepleje tilbyder gratis korte konsultations- og rådgivningsforløb til kommunale og private leverandører, herunder selvejende organisationer, og plejeenheder på ældreplejeområdet.

Formålet med forløbene er at tilbyde mulighed for indledende rådgivning og konsultation, for at identificere aktuelle problemer, udfordringer og mulige handlemuligheder og forbedringstiltag, som kan føre til en endnu mere tryg og værdig ældrepleje.

I forløbene kan der fx være fokus på:

  • at afdække aktuelle udfordringer og muligheder ift. at forbedre værdighed i ældreplejen
  • at rådgive ledelsen ift. indledende plan og videre arbejde med forbedringstiltag mhp. øget værdighed i ældreplejen
  • at rådgive ledelsen ift. behov og muligheder for kompetenceudvikling
  • at rådgive ledelsen ift. behov og muligheder for organisatorisk udvikling
  • at rådgive om og vurdering af behov for Videnscentrets øvrige aktiviteter
  • konsultation om den videre proces efter påbud fra ældretilsynet.

Ovenstående er eksempler på mulige fokusområder. Det faktiske forløb vil tage udgangspunkt i kommunens/den private leverandørs aktuelle behov og situation.

Rådgivningen tager afsæt i de aktuelle rammer, der er for at arbejde med værdighed, hvor også den nuværende situation med COVID-19 er en del af hverdagen. Forløbene kan også bruges til hurtig konsultation og rådgivning til kommune eller privat leverandør, der har fået påbud efter et tilsynsbesøg, forud for udarbejdelse af plan for at udbedre påbuddet.

Beskrivelse af forløb

Forløbene kan tage forskelligt metodisk afsæt alt afhængigt af forløbets konkrete formål og indhold. Der arbejdes som udgangspunkt med principper fra handlingsorienteret læring ud fra en systemisk-narrativ tilgang. Det betyder, at udviklingen foregår i samtaler med ledelse og gennem faciliterede processer hvor der fokuseres på identifikation af problemstilling og mulige handlemuligheder.

Et forløb begynder med et telefonmøde af ca. ½-1 times varighed, hvor forløbets formål og ønskede mål afklares. Med udgangspunkt i dette fastlægges procesdesignet. Der vil i udgangspunktet kunne tilbydes et møde af ca. 2-3 timers varighed faciliteret af Videnscenter for Værdig Ældrepleje, evt. i samarbejde med en konsulent fra Værdighedsrejseholdet, hvor fx ældrechef, områdeledere/plejecenterleder/leder for hjemmeplejen og relevant udpeget udviklingskonsulent deltager. Den relevante chef sammensætter i dialog med Videnscentret gruppen, der vil bestå af maksimalt syv ledere/medarbejdere, som deltager i mødet. Efterfølgende fremsender Videnscentret et skriftligt notat med forslag til de fremadrettede handlinger og indsatser. Efter behov er der mulighed for opfølgende telefonsamtale.

Forløbet kræver, at der af organisationen afsættes nødvendige ledelsesressourcer til deltagelse i mødet.

Målgruppe

Den primære målgruppe for forløbet er forvaltninger og ledere i den kommunale og private ældrepleje. Det kan være centralt placerede chefer og udviklingspersonale samt decentrale ledere fra fx plejecentre, hjemmeplejeenheder eller lignende med ansvar for at sætte rammer for og understøtte medarbejdernes og organisationens arbejde med værdig ældrepleje.

Andre medarbejdere kan blive inddraget i forløb, hvis det vurderes relevant.

Ressourcer

Forløbet er gratis. Det betyder, at Videnscenter for Værdig Ældrepleje afholder alle udgifter til Videnscentrets medarbejdere og de materialer, der anvendes. Videnscentret giver ikke tilskud til frikøb af medarbejdere eller vikardækning for ansatte i kommunen/plejeenheden eller til forløbsrelaterede udgifter som fx forplejning, lokaler og kontorartikler mv.

Ved fysiske møder sørger kommunen/plejeenheden for lokaler og relevante remedier, som fx kan være white board, tavle og flipover, efter nærmere aftale. Kommunen/plejeenheden skal ligeledes stille en ressourceperson til rådighed både inden og under aktiviteten, der er lokal kendt og som kan give teknisk support.

Konsultations- og rådgivningsforløbet holdes under forudsætning af, at gældende retningslinjer overholdes. Forløbet kan afholdes virtuelt.

Hvordan

Kommunale og private leverandører og plejeenheder kan henvende sig vedrørende korte konsultations- og rådgivningsforløb ved udfyldelse af kontaktformularen nedenfor, hvor der kort skal redegøres for den aktuelle problemstilling, og hvad man ønsker at opnå ved brug af et kort konsultations- og rådgivningsforløb. Videnscentret vil herefter ringe den angivne kontaktperson op med henblik på gensidig forventningsafstemning og plan.

Kontaktformular til korte konsultations- og rådgivningsforløb (PDF)

Kontaktformular til korte konsultations- og rådgivningsforløb (Word)

Udfyldt kontaktformular sendes til: vaerdighed@sst.dk 

Planlægning

Henvendelser behandles fortløbende. De korte rådgivnings – og konsultationsforløb vil blive afholdt i den rækkefølge kommuner eller private leverandører henvender sig, med mindre henvenderen ønsker en senere opstart.

Ved mange henvendelser kan der forekomme ventetid. Det være nødvendigt for Videnscenter for Værdig Ældrepleje at oprette en venteliste. Dette bliver der informeret om, hvis det bliver aktuelt. Henvendelser på baggrund af et påbud fra Ældretilsynet ved Styrelsen for Patientsikkerhed prioriteres.

Opdateret 11 MAJ 2020