xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Årsmøde 2021

Resumé af Inspektorårsmødet 30. november 2021

Velkomst

Sundhedsstyrelsens enhedschef Steen Dalsgård Jespersen bød velkommen til Inspektorårsmødet og takkede inspektorerne for deres deltagelse og deres engagement i inspektorordningen for den gode, lægelige videreuddannelse.

Overrækkelse af uddannelsespriser

Sundhedsstyrelsens uddannelsespriser blev overrakt af Steen Dalsgård Jespersen.

Sundhedsstyrelsens uddannelsespris til Bedste uddannelsesafdeling gik i år til Afdeling for Biokemi og Farmakologi på Odense Universitetshospital. Steen Dalsgård Jespersen fremhævede at afdelingen ikke alene har gode rammevilkår, men præmieres for deres målrettede og entusiastiske arbejde for god videreuddannelse. Afdelingen har udviklet sig fra en dårlig PHEEM (Postgraduate Hospital Educational Environment Measure) i 2019 over en forbedring i 2020 til topscorer i2021. Afdelingen har for at forbedre sin uddannelse bl.a. arbejdet med øget antal yngre læger for større fællesskab og kollegialitet, oprettet et UKYL paraklinik-netværk (læs mere på DSKB-Nyt 3/2021), indført ugentligt yngre læge-møde om uddannelse forud for speciallægemødet, aktiv uddannelseslægedeltagelse i uddannelsesudvalg og strategiarbejde og øget eksponeringen på lægeuddannelsen.

Se afdelingens oplæg

Sundhedsstyrelsens uddannelsespris til årets Højdespringer blev tildelt Afdeling for Mave-, Tarm- og Leversygdomme på Herlev og Gentofte Hospital. Afdelingens udgangspunkt er at det er et aktivt valg at skabe og bidrage til et godt uddannelsesmiljø. Afdelingen beskriver sig selv som ”en stor fabrik” med stort flow af såvel patienter som uddannelseslæger. De har fokuseret på trygt uddannelsesmiljø, god uddannelseskultur, god supervision og godt samarbejde. Det kræver tid, logistik og hårdt arbejde at organisere uddannelsen. Ledelsesopbakningen til uddannelse opnås gennem at uddannelsesteamet tager ansvar, giver klare og konstruktive udmeldinger og har argumenterne i orden.

Se afdelingens oplæg

For første gang uddeltes i år også priser til årets inspektor og årets juniorinspektor. Priserne uddeles for at fremhæve inspektorkorpsets uvurderlige indsats for at hjælpe kollegaer i hele landet med at udvikle og højne niveauet af den lægelige videreuddannelse. Årets inspektor blev Odd Ravlo, og årets juniorinspektor Rikke Kjer Oksen, der begge præmieredes for deres ihærdige indsats og mange gennemførte besøg i inspektorkorpset.

Sundhedsstyrelsens status på Inspektorordningen

Sundhedsstyrelsens sektionsleder overlæge Claus Malta Nielsen præsenterede en status for inspektorordningen. Der er omtrent 6500 læger under videreuddannelse fordelt på 450 afdelinger foruden praksis. I inspektorordningen er ca. 300 inspektorer og 40 juniorinspektorer.

2020 stod i pandemiens tegn med aflyste inspektorkurser og 42 gennemførte inspektorbesøg på trods af udfordringerne, herunder blev de opfølgende og ekstraordinære besøg prioriteret og gennemført. Ambitionen er årligt godt 100 inspektorbesøg, hvilket forudsætter at inspektorerne går deres to årlige besøg. Ved tildeling af kursuspladser prioriterer Sundhedsstyrelsen ud fra behovet for inspektorer fordelt på geografi og specialer. Sundhedsstyrelsen har indhentet det pandemibetingede efterslæb med kommentarer på inspektorrapporterne. Sundhedsstyrelsen har ambitioner om at afvikle puklen af udsatte besøg, men det vil tage noget tid at komme efter.

Inspektorbesøget på den udfordrende afdeling – eller det udfordrende inspektorbesøg

De erfarne inspektorer Hans Ri Jørgensen, ovl. og lektor SDU, og Karin Graeser, UAO, holdt oplæg om de udfordringer inspektorer kan møde i arbejdet. Afdelingerne inspektorerne besøger er mangfoldige og udfordringerne ligeså.

Med afsæt i præsentationen var der gruppediskussion ved bordene om fire temaer:

  • Ydre omstændigheder, der udfordrer
  • Inspektorernes forberedelse
  • Inspektorernes tilgang til opgaven
  • Langsigtede effekter af inspektorbesøg

Sundhedsstyrelsen tager kommentarerne og noterne fra gruppearbejdet med i det videre arbejde med udvikling af inspektorordningen.

Se oplægget

Virtuelle inspektorbesøg

Virtuelle inspektorbesøg lanceredes som pilotprojekt under pandemien. Med udgangspunkt i det virtuelle besøg på Slagelse Akutafdeling deltagtiggjordes inspektorerne, ved ledende overlæge Jes Braagaard og inspektor Charlotte Green, i både inspektor- og afdelingsperspektiv på potentialet, mulighederne og begrænsninger i virtuelle inspektorbesøg.

I en dialog med salen diskuteredes perspektiverne i virtuelle besøg. Generelt sås muligheder i de virtuelle besøg som supplement til de fysiske besøg. Blandt andet kan der være potentiale i virtuelt planlægningsmøde for at understøtte den gode forberedelse, at hospitalsledelsen eller medarbejdere på andre matrikler deltager virtuelt for at logistikken kan gå op og at benytte de virtuelle muligheder som opfølgningsværktøj. Der var stor enighed om at det virtuelle besøg ikke direkte kan træde i stedet for det fysiske i alle situationer, men kan benyttes supplerende efter konkret vurdering af fordele og ulemper.

Se oplægget

Claus Malta Nielsen rundede dagen af med at takke de fremmødte for deltagelsen – i årsmødet, men især i inspektorordningen. Han fremhævede at det er inspektorerne der er ordningen, det er dem det hele hviler på, mens administrationen i Sundhedsstyrelsen understøtter inspektorernes værdifulde indsats.

Opdateret 18 OKT 2021