xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Årsmøde 2019

Resume af Årsmøde for inspektorordningen 2019

Velkomst

Velkomsten var ved Sundhedsstyrelsens Centerchef Henrik Stig Jørgensen, der fortalte om ordningens historie og om de udfordringer ordningen har, med at sikre tilstrækkeligt mange inspektorbesøg i alle dele af landet med høj kvalitet og værdi for den lægelige videreuddannelse i afdelingerne.

Herefter blev de 17 10-års-jubilarer fremhævet og hyldet.

Overrækkelse af uddannelsespriser

Sundhedsstyrelsens uddannelsespriser blev overrakt af Sundhedsstyrelsens Vicedirektør, Lars Juhl Petersen.

Sundhedsstyrelsens uddannelsespris til Bedste uddannelsesafdeling, går i år til afdeling for Led- og Bindevævssygdomme på Aarhus Universitetshospital

Afdelingen opfylder alle målepunkter særdeles godt og scorer dermed det højest mulige point (4) inden for alle de 16 temaer, der vurderes.

Inspektorerne fremhæver at afdelingen leverer en stor uddannelsesindsats, hvor i alt 15 læger er i hoveduddannelsesforløb. En enkelt læge er i introduktionsstilling, mens der i hele semesteret konstant er omkring 10 medicinstuderende på afdelingen. Uddannelse gives på alle niveauer og der forekommer en kultur med åbenhed og fagligt enggagement.

Se afdelingens oplæg

Sundhedsstyrelsens uddannelsespris til årets Højdespringer tildeles afdeling for Anæstesi og Intensiv ved Aalborg Universitetshospital.

Højdespringerprisen gives til en afdeling, der ved en ihærdig indsats har øget uddannelseskvaliteten samlet set mellem to inspektorbesøg.

Afdelingen for Anæstesi og Intensiv fik gennemsnitligt et score på 2,7 på de 16 målte temaer, ved inspektorbesøg i 2015 og udpeget en række områder der skulle arbejdes målrette på. På baggrund heraf, besluttede Styrelsen at der skulle iværksættes fremskyndet genbesøg i 2018. Ved dette sidste besøg var der sket forbedringer på de fleste områder og alle temaer var enten tilstrækkeligt eller særdeles godt opfyldt svarende til en gennemsnitligt score på 3,7 (af 4 mulige).

Se afdelingens oplæg

Sundhedsstyrelsens status på Inspektorordningen

Sundhedsstyrelsen præsenterede en status for inspektorordningen, herunder at der aktuelt er 274 inspektorer og 77 juniorinspektorer samt at der i 2018 blev gennemført 69 rutineinspektorbesøg, 17 opfølgende besøg og 1 ekstraordinært besøg.

Arbejdet med fremtidens inspektorordning.

Hele eftermiddagen gik med gruppearbejder omkring forskellige elementer af ordningen og om ændringsbehov og forbedringsmuligheder.

De 2x4 gruppers inputs i form af plancher, post-its og notater fra de referenter der fulgte grupperne blev opsamlet.

Efterfølgende har arbejdsgruppen gennemført fænomenologisk tekstanalyse af hele materialet. Resultatet er bilagt. Konklusionerne herfra vil indgå i det videre arbejde med revision af ordningen.

Se bilaget

Oplæg ved Professor Erik Driessen, Maastricht Universitet

Dagen sluttede af med spændende oplæg om ”How to educate our future doctors”

Se oplægget 

Herefter afsluttede Henrik Stig Jørgensen dagen og takkede de fremmødte for deres indsats.

Opdateret 30 JUL 2019