xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Organisering af fødeområdet

Sundhedsstyrelsen er i gang med at udarbejde anbefalinger til organiseringen af fødeområdet. Formålet med anbefalingerne er at sikre et ensartet tilbud på fødeområdet.

Fødselstallet i Danmark er vokset de seneste fem år, og forventes at stige yderligere de næste 10 år.  Samtidig er der stadig flere kvinder, der ønsker at føde andre steder end på en fødeafdeling på et sygehus. Flere kvinder vælger eksempelvis at gøre brug af retten til at regionen har pligt til at stille en jordemoder til rådighed ved ønske om hjemmefødsel.

I takt med et stigende fødselstal og de gravides ønsker om varierende muligheder ved valg af fødselssted, er flere regioner i gang med at udvikle og udvide deres fødselstilbud.

I lyset af denne udvikling, og for at sikre et ensartet tilbud på tværs af landet, er Sundhedsstyrelsen i færd med at udarbejde anbefalinger for organiseringen af fødeområdet. Hensigten med anbefalingerne er at sikre et fokuseret fagligt grundlag for Sundhedsstyrelsens rådgivning til regionerne på fødeområdet, og at etablere en fælles faglig ramme for organiseringen af de forskellige fødselstilbud i Danmark.

I anbefalingerne gennemgås fire fødetilbud i Danmark:

  • fødsel på en fødeafdeling på sygehus
  • fødsel på en klinik på sygehuset med fødeafdeling
  • fødsel på en klinik uden for sygehuset
  • hjemmefødsel

De forskellige tilbud gennemgås i forhold til, hvilke målgrupper af fødende tilbuddene retter sig mod, hvordan visitationen bør forløbe, hvordan ansvaret bør fordeles mellem de involverede parter, samt hvordan kvaliteten bør sikres.

Arbejdsgrupper

For at bistå Sundhedsstyrelsen i arbejdet med anbefalingerne til organisering af fødeområdet har styrelsen nedsat to arbejdsgrupper, der skal bidrage med rådgivning og vejledning.

En arbejdsgruppe er nedsat til at drøfte det faglige grundlag, og består af to repræsentanter for hhv. Jordemoderforeningen og Dansk Selskab for Gynækologi og Obstetrik, en professor i gynækologi og obstetrik, en professor i jordemodervidenskab og reproduktionsepidemiologi, samt Sundhedsstyrelsens sagkyndige inden for området.

Yderligere er en større arbejdsgruppe nedsat, der bistår i selve udformningen af anbefalingerne. Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra de fem regioner, brugerorganisationen Forældre og Fødsel, Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi, Jordemoderforeningen, Dansk Pædiatrisk Selskab, Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin, Dansk Selskab for Almen Medicin, og Danske Regioner.

Kommissorium

Høring og offentliggørelse

Et udkast til anbefalingerne har været i offentlig høring i marts 2019. Anbefalingerne forventes at komme i offentlig høring igen i starten af andet kvartal  2020, og forventes udgivet juni 2020 alt afhængig af omfanget af revision efter ny høring.

Opdateret 20 JAN 2020