xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Lovgivning om transport af radioaktivt materiale

Generelt om transport af radioaktive materialer

Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 993 af 5. december 2001 om transport af radioaktive stoffer

Vejtransport af radioaktive materialer

Transport-, Bygnings- og Boligministeriets bekendtgørelse nr. 828 af 10. juni 2017 om vejtransport af farligt gods

Transport-, Bygnings- og Boligministeriets bekendtgørelse nr. 543 af 12. juni 2012 om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods

Europæisk Konvention om International Transport af Farligt Gods ad Vej (ADR): Politi.dk

Søtransport af radioaktive materialer

Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 873 af 27. juni 2016 om indberetning af oplysninger om farligt eller forurenende gods om bord på skibe

Østersøaftale. Memorandum om transport af farligt gods med ro/ro-skibe i østersøområdet i henhold til bestemmelserne i IMDG-koden, RID og ADR, Søfartsstyrelsen 2018

IMDG-koden. International Maritime Dangerous Goods Code Amendment 30-00 (kan købes hos Iver C. Weilbach & Co. A/S, Toldbogade 35, 1235 København K eller findes elektronisk på http://www.imdg.support/)

Jernbanetransport af radioaktive materialer

Transport-, Bygnings- og Boligministeriets bekendtgørelse nr. 543 af 12. juni 2012 om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods

RID. Internationalt reglement for befordring af farligt gods på jernbaner (gælder også national befordring)

Lufttransport af radioaktive materialer

ICAO-TI. Internationalt Civil Aviation: Organization - Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air (kan købes hos ICAO Headquarters, Attention: Document Sales unit, 999 University Street, Montréal, Quebec, Canada H3C 5H7, E-mail: sales_unit@icao.int eller på https://store.icao.int/.

Opdateret 15 APR 2021