xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">

Radioaktivitet

Sundhedsstyrelsen administrerer strålebeskyttelsesloven og tilhørende bekendtgørelser i forbindelse med brug af radioaktive stoffer.

Sundhedsstyrelsen fører tilsyn med brug af radioaktive stoffer i Danmark, herunder håndtering og lagring af radioaktivt affald.

Hovedopgaven er at sikre arbejdstagere, patienter og befolkningen som helhed samt dyr og miljø mod skader fra ioniserende stråling.

Hver oversigt herunder indeholder et link til Retsinformation for den enkelte retsforskrift. I en række tilfælde er der også mulighed for at se og udskrive forskriften i pdf, som gengiver tegninger og anden grafik korrekt.

Love

Sundheds- og Ældreministeriets lov nr. 23 af 15. januar 2018 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse (strålebeskyttelsesloven)

Sundhedsstyrelsens bekendtgørelser

Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 669 af 1. juli 2019 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse

Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 670 af 1. juli 2019 om brug af radioaktive stoffer

Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 672 af 1. juli 2019 om grænseoverskridende overførsel af radioaktivt affald og brugt nukleart brændsel

EU-forordninger

Rådets forordning (EURATOM) nr. 1493/93 af 8. juni 1993 om overførsel af radioaktive stoffer mellem medlemsstaterne

Oversigt over kompetente myndigheder i relation til Rådets forordning nr. 1493/93

Opdateret 17 SEP 2020