xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Afrapportering om radioaktivt materiale

Danmark er forpligtet til at afrapportere til flere internationale instanser om overholdelse af direktiver og konventioner om ansvarlig og sikker håndtering af radioaktivt affald.

Afrapportering til EU

I Danmark er vi underlagt EU-kommissionens direktiv om ansvarlig og sikker håndtering af radioaktivt affald. Iflg. direktivet skal medlemsstater hvert 3. år indberette om status for implementeringen af den nationale politik for ansvarlig og sikker håndtering af radioaktivt affald til Kommissionen. 

I Danmark er det Sundhedsstyrelsen, som udarbejder rapporten om implementering af politikken i samarbejde med Sundhedsministeriet og andre relevante myndigheder.

På baggrund af vores besvarelser rapporterer EU-Kommissionen til Rådet og Europarlamentet om forløbet af gennemførelsen af Rådets direktiv (2011/70/EURATOM) og leverer en opgørelse over radioaktivt affald og brugt nukleart brændsel på EU fællesskabets område og fremtidsudsigterne for håndtering af affaldet:

Direktiv og rapporter

EU-Kommissionens direktiv 2011/70/EURATOM

National politik og program for ansvarlig og sikker håndtering af nukleart brændsel og radioaktivt affald i Danmark

Council directive 2011/70/euratom for the responsible and safe management of spent fuel and radioactive waste – first report from Denmark

Council directive 2011/70/euratom for the responsible and safe management of spent fuel and radioactive waste – second report from Denmark

Kommissionens rapport til Rådet og det Europæiske Parlament om gennemførelsen af Rådets direktiv 2011/70/EURATOM

Afrapportering til IAEA

Det Internationale Atomenergiagentur (IAEA) er FN’s organ for fredelig udnyttelse af kerneenergi, som står for at fremme sikkerhed og sundhed i forbindelse med udvikling af atomenergi.

IAEA vedtog i 1997 en fælles konvention om sikker håndtering af brugt brændsel og radioaktivt affald. Danmark tilsluttede sig konvention i 1998.

Nationale rapporter

Ifølge konventionen afholdes der hvert tredje år et Review-møde. Forud for hvert møde udarbejder deltagerlandene en national rapport, hvori de redegør for de foranstaltninger, der er gjort for at gennemføre alle konventionens forpligtigelser. Sundhedsstyrelsen koordinerer udarbejdelsen af de danske rapporter:

Nationale rapporter

Sixth Review Meeting, 2018

Den sjette nationale rapport fra Rigsfællesskabet består af bidrag for Danmark og Grønland, som rapporterer til IAEA´s fælles konvention for første gang. Rigsfælleskabets rapport er for den danske del udarbejdet af Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse (SIS) med bidrag fra Beredskabsstyrelsen, Dansk Dekommissionering, Uddannelses- og Forskningsministeriet og Sundheds- og Ældreministeriet. Den grønlandske del er udarbejdet af DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet på vegne af Miljøstyrelsen for Råstofområdet med bidrag fra Departementet for Sundhed, Departementet for Råstoffer, Råstofstyrelsen, Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi og Departementet for Natur og Miljø.

Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management, Sixth National Report from the Kingdom of Denmark

Danmark har i henhold til konventionens bestemmelser modtaget og besvaret i alt 43 spørgsmål til den sjette nationale rapport fra følgende lande: Belgien, Tyskland, Irland, England, USA, Italien, Slovenien og Tjekkiet.

En anonymiseret sammenstilling af spørgsmål og besvarelser kan læses her.

Fifth Review Meeting, 2015

Den femte nationale rapport fra Danmark er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse (SIS) i samarbejde med Beredskabsstyrelsen, Dansk Dekommissionering og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management, Fifth National Report from Denmark

Danmark har i henhold til konventionens bestemmelser modtaget og besvaret i alt 41 spørgsmål til den femte nationale rapport fra følgende lande: Argentina, Australien, Bulgarien, Canada, De Arabiske Emirater, Finland, Frankrig, Republikken Korea, Slovenien, Sverige, Tyskland og USA.

En anonymiseret sammenstilling af spørgsmål og besvarelser kan læses her.

Fourth Review Meeting, 2012

Den fjerde nationale rapport fra Danmark er udarbejdet af SIS i samarbejde med Dansk Dekommissionering og Beredskabsstyrelsen.

Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management, Fourth National Report from Denmark.

Danmark har i henhold til konventionens bestemmelser modtaget og besvaret i alt 43 spørgsmål til den fjerde nationale rapport fra følgende lande: Argentina, Australien, Tjekkiet, Tyskland, Republikken Korea, Slovenien, Storbritannien, Ukraine og USA.

En anonymiseret sammenstilling af spørgsmål og besvarelser kan læses her.

Second Review Meeting, 2006

Den anden nationale rapport fra Danmark er udarbejdet i samarbejde mellem SIS og Dansk Dekommissionering.

Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management, National Report from Denmark, Second Review Meeting, 15 - 26 May 2006, National Institute of Radiation Hygiene, October 2005

Danmark har i henhold til konventionens bestemmelser modtaget og besvaret ialt 56 spørgsmål til den anden nationale rapport fra følgende lande: Australien, Finland, Frankrig, Litauen, Slovakiet, Slovenien, Sverige, Tyskland, USA og Østrig.

En anonymiseret sammenstilling af spørgsmål og besvarelser kan læses her.

First Review Meeting, 2003

Den første nationale rapport fra Danmark er udarbejdet i samarbejde mellem SIS og Forskningscenter Risø.

Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management, National Report from Denmark, First Review Meeting, 3 - 14 November 2003, National Institute of Radiation Hygiene, April 2003

Danmark har i henhold til konventionens bestemmelser modtaget og besvaret ialt 58 spørgsmål til den første nationale rapport fra følgende lande: Bulgarien, Frankrig, Sydkorea, Spanien, Tyskland, Ukraine, Ungarn, USA og Østrig.

En anonymiseret sammenstilling af spørgsmål og besvarelser kan læses her.

Fakta

Konventionen trådte i kraft den 18. juni 2001 efter at 25 lande havde tiltrådt konventionen. Den 16. marts 2004 havde 43 lande tiltrådt konventionen. Danmark tilsluttede sig konvention i 1998:

Bekendtgørelse nr. 41 af 10. december 2004 om Danmarks godkendelse af international fælles konvention af 5. september 1997 om sikker håndtering af brugt brændsel og radioaktivt affald, Udenrigsministeriet, retsinformation.dk

Konventionen har til formål at nå og bevare et højt sikkerhedsniveau i hele verden for alle faser af håndteringen af brugt brændsel og radioaktivt affald ved at styrke nationale foranstaltninger og internationalt samarbejde omkring de grundlæggende standarder for sikkerhed.

Opdateret 26 JAN 2021