xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
English

Tilsyn og lovgivning

Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse fører tilsyn med strålekilder, anlæg og brug af disse med henblik på at kontrollere, at virksomheder, der bruger strålekilder, overholder strålebeskyttelseslovgivningen og de vilkår, hvorunder de har tilladelse til brug af strålekilder.

Overholdelsen af strålebeskyttelseslovgivningen er med til at forebygge ulykker. Ulykker eller hændelser, der resulterer i uacceptabelt høje strålingsdoser eller alvorlig forurening, er ofte forbundet med en manglende overholdelse af de lovmæssige krav. Tilsyn har derfor det vigtige mål at bekræfte sikkerheden for alle typer af virksomheder, der bruger strålekilder og anlæg.

Myndighedens tilsyn indskrænker ikke virksomhedens hovedansvar for sikkerheden og kan ikke erstatte den kontrol, som virksomheden selv skal foretage.

Tilsyn kan ske proaktivt eller som reaktion på tilgængelige indikatorer for afvigelse fra ”normen”, f.eks.: virksomhedernes dosisindberetninger, kvartalsvise indberetningslister for indkøb af kilder, samt hændelser eller uheld på den enkelte virksomhed eller i branchen – nationalt som internationalt. Tilsyn kan både være administrative og udgående.

Strålebeskyttelsesloven og bekendtgørelser

Strålebeskyttelsesloven

Act on Ionising Radiation and Radiation Protection (Engelsk oversættelse)

Bekendtgørelse om ioniserende stråling og strålebeskyttelse

Executive Order on Ionising Radiation and Radiation Protection (Engelsk oversættelse)

Bekendtgørelse om brug af strålingsgeneratorer

Executive Order on Use of Radiation Generators (Engelsk oversættelse)

Bekendtgørelse om brug af radioaktive stoffer

Executive Order on Use of Radioactive Substances (Engelsk oversættelse)

Bekendtgørelse om grænseoverskridende overførsel af radioaktivt affald og brugt nukleart brændsel

Executive Order on Transboundary Shipments of Radioactive Waste and Spent Nuclear Fuel (Engelsk oversættelse)

Bekendtgørelse om transport af radioaktive stoffer

Executive Order on Transport of Radioactive Material (Engelsk oversættelse)

Anden lovgivning

Arbejdstilsynets regler om lægeundersøgelser indeholder blandt andet krav om rutinemæssig helbredsundersøgelse af stråleudsatte personer, der er kategoriseret som ”stråleudsatte arbejdstagere i kategori A” i §39 i Sundhedsstyrelsens Bekendtgørelse nr. 669 af 1. juli 2019 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse. Læs mere:

Lægeundersøgelser vedrørende ioniserende stråling

Executive Order on Medical Examinations Pertaining to Potential Occupational Exposure to Ionising Radiation (Engelsk oversættelse)

I tillæg hertil er der områder, hvor anden lovgivning også har betydning for brugen af strålekilder m.m.

Medicinsk udstyr

Uddannelse af sundhedspersoner

Opdateret 30 MAR 2020