Engelsk

Kurser

Sundhedsstyrelsen afholder en række kurser for læger i almen praksis. På kurserne kan du som praktiserende læge få opdateret din viden om farmakologiske områder og diskutere cases om lægemidler med andre læger.

Sundhedsstyrelsens kurser i rationel farmakoterapi er primært rettet mod alment praktiserende læger og yngre læger under uddannelse til speciallæge i almen medicin. Andre læger med ønske eller behov for at lære mere om rationel farmakoterapi er også velkomne. Læger og øvrige sundhedsprofessionelle ansat i lægemiddelindustrien kan ikke deltage i kurserne.

Formålet med kurserne er at bidrage til implementeringen af rationel farmakoterapi. Undervisningen tager udgangspunkt i en kombination af oplæg og gennemgang af sygehistorier med relevante kliniske og lægemiddelfaglige problemstillinger fra almen praksis.

Kurser 2019

Smertebehandling

Patienten med langvarige eller kroniske smerter kan være en udfordring for enhver læge. Hvad gør man med patienter, der ikke lindres, uanset hvad man gør?

På dette kursus vil vi kort gennemgå smertefysiologi og behandlingsprincipper, men hovedvægten vil være på konkrete behandlingsmuligheder i praksis.

Farmakologisk vil deltagerne blive rustet til at afprøve sekundære analgetika og håndtere opioidbehandling efter de anbefalinger, der foreligger. Kursets indhold og anbefalinger respekterer de rammer, den praktiserende læge arbejder inden for. Psykosociale interventioner vil også kort blive omtalt på kurset.

Undervisere
Kursusleder: Gitte Krogh Madsen, alment praktiserede læge, speciallæge i almen medicin, konsulent Lægemiddelenheden, Region Sjælland. Gitte Handberg, specialeansvarlig overlæge, Smertecenter Syd, Odense Universitetshospital.

13. maj 2019

Scandic Sydhavnen, København

14. juni 2019

Scandic Esbjerg

13. september 2019

Scandic Aarhus Vest

27. september 2018

Scandic Odense

Endokrinologi - diabetes, thyroideasygdomme og osteoporose

Diabetes, thyroideasygdomme og osteoporose er alle hyppigt forekommende kliniske problemstillinger, der kan give anledning til mange overvejelser ved udredning, kontrol og behandling i almen praksis.

Nye præparatgrupper kommer til, og udvalget kan synes uoverskueligt. Hvilke lægemidler er første- og andetvalg i primærsektoren? Hvad er målet med behandlingen? Hvornår skal vi henvise til videre behandling på sygehuset? Bliv opdateret og få afklaret dine spørgsmål om fordele og ulemper ved anvendelse af de forskellige lægemidler. Undervisningen er en blanding af casebaseret og katedralundervisning, men med god plads til spørgsmål og erfaringsudveksling.

Undervisere
Kursusleder: Jette Kolding Kristensen, alment praktiserende læge, professor, ph.d., Center for forskning og uddannelse i Almen Medicin, og Klinisk Institut, Aalborg Universitet. Torben Harsløf, afdelingslæge, ph.d., Medicinsk Endokrinologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital. Birte Nygaard, overlæge, ph.d., Medicinsk Afdeling, Herlev-Gentofte Hospital.

14. marts 2019

Scandic Palace, København 

29. marts 2019

Scandic Aarhus Vest

1. oktober 2019

Scandic Odense

24. oktober 2019

Scandic Aalborg Øst

Geriatri og medicingennemgang i almen praksis

Der bliver flere og flere ældre, og al erfaring viser, at ældre ikke blot er voksne, der er blevet gamle, men er en patientkategori for sig, som kræver speciel kunnen og viden.

Et specielt område er lægemiddelbehandlingen, hvor man igen sidder med en medicinliste på størrelse med en bedre smørrebrødsseddel! Hvad skal seponeres, hvad skal tilføjes, hvad skal fortsættes, og er dosis korrekt? Spørgsmålene er mange, de evidensbasserede svar er få og mangelfulde.

På kurset vil vi undervise i:

  • Generel geriatri med fokus bl.a. på akutte tilstande og fald samt hvad man kan gøre før og efter indlæggelse af den ældre patient
  • Gerontofarmakologi
  • Medicingennemgang
  • Korte nedslag på diverse fokusområder (obstipation, smerter, KOL, diabetes osv.) 

Undervisere
Kursusleder: Jens-Ulrik Rosholm, overlæge, klinisk lektor, ph.d., Geriatrisk Afdeling, Odense Universitetshospital. Lene Ørskov Reuther, overlæge, klin. lektor, Klinisk Farmakologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital.

28. maj 2019

Scandic Palace, København

29. oktober 2019

Scandic Horsens

KOL, astma og allergisk betingede luftvejslidelser

Spændende kursusdag med fokus på luftvejene fra vugge til grav.

Der tages udgangspunkt i cases inden for udvalgte aldersgrupper med diskussion af diagnoser og differentialdiagnoser samt gennemgang af udredning og behandlingsmuligheder.

  • Hvordan opnås sygdomskontrol?
  • Hvor har inhalationssteroider en plads – aldersgrupper og patientkategorier, er der forskel på inhalerede steroider?
  • Hvem skal allergiudredes?
  • Skal alle astmapatienter have foretaget en spirometrimåling i almen praksis? 

Undervisere
Kursusleder: Peter Stokvad, speciallæge i almen medicin, HD(O), PKO Lungemedicinsk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, og medicinkoordinator, Region Midt. Anders. Løkke Ottesen, overlæge, Lungemedicinsk Afdeling B, Aarhus Universitetshospital. Lone Agertoft, overlæge/lektor, H.C. Andersen Børnehospital, Odense Universitetshospital

9. maj 2019

Scandic Palace, København 

29. maj 2019

Scandic Odense 

10. oktober 2019

Scandic Silkeborg

Praktiske oplysninger

Tilmelding til og betaling af kurset håndteres af Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation (CAMES). Ved praktiske spørgsmål om kurserne kan du kontakte Francis Grinderslev, CAMES, mail: francis.grinderslev@regionh.dk, tlf.: 38 68 23 72

Kursusmateriale

Kursusprogram, deltagerliste og materiale er elektronisk tilgængeligt på kursushjemmesiden inden kurset. Du kan derfor selv medbringe print af materialerne til kurset. Der udleveres ikke noteprint af præsentationerne på kurserne.

Pris

Alle kurser koster 2.500 kr. På kurserne er der 15 gratis pladser for læger, der på tidspunktet for tilmeldingen er i hoveduddannelse i almen medicin. Som læge i hoveduddannelse i almen medicin kan du maksimalt tilmelde dig ét gratis kursus pr. år. De gratis kursuspladser fordeles efter først-til-mølle-princippet. Hvis du som læge i hoveduddannelse i almen medicin ikke får tildelt en gratis plads, har du mulighed for at deltage som fuldt betalende.

Kurserne i smertebehandling, endokrinologi og luftveje er godkendte til selvvalgt eftervidereuddannelse, og ”Geriatri og medicingennemgang i almen praksis” er godkendt til systematisk eftervidereuddannelse.

Fortrydelsesret og afbud

Tilmelding er bindende, og kurserne kan ikke byttes eller overdrages til andre. I henhold til Lov om Forbrugeraftaler er der 14 dages fortrydelsesret fra tilmeldingsdatoen. Opkrævning af gebyr til kursus sker umiddelbart efter tilmelding, og deltagelse er først sikret efter betaling af kursusgebyr. Hvis der ved tidspunktet for betaling er mindre end 14 dage til, at kurset bliver afholdt, gælder fortrydelsesretten ikke. Hvis et kursus mod forventning bliver aflyst, får du refunderet det fulde gebyr.

Opdateret 28 MAR 2019