Engelsk

Kurser

Sundhedsstyrelsen afholder en række kurser for læger i almen praksis. På kurserne kan du som praktiserende læge få opdateret din viden om farmakologiske områder og diskutere cases om lægemidler med andre læger.

Sundhedsstyrelsens kurser i rationel farmakoterapi er primært rettet mod alment praktiserende læger og yngre læger under uddannelse til speciallæge i almen medicin. Andre læger med ønske eller behov for at lære mere om rationel farmakoterapi er også velkomne. Læger og øvrige sundhedsprofessionelle ansat i lægemiddelindustrien kan ikke deltage i kurserne.

Formålet med kurserne er at bidrage til implementeringen af rationel farmakoterapi. Undervisningen tager udgangspunkt i en kombination af oplæg og gennemgang af sygehistorier med relevante kliniske og lægemiddelfaglige problemstillinger fra almen praksis.

Kurser 2019

Smertebehandling

Patienten med langvarige eller kroniske smerter kan være en udfordring for enhver læge. Hvad gør man med patienter, der ikke lindres, uanset hvad man gør?

På dette kursus vil vi kort gennemgå smertefysiologi og behandlingsprincipper, men hovedvægten vil være på konkrete behandlingsmuligheder i praksis.

Farmakologisk vil deltagerne blive rustet til at afprøve sekundære analgetika og håndtere opioidbehandling efter de anbefalinger, der foreligger. Kursets indhold og anbefalinger respekterer de rammer, den praktiserende læge arbejder inden for. Psykosociale interventioner vil også kort blive omtalt på kurset.

Undervisere

 • Kursusleder: Gitte Krogh Madsen, alment praktiserede læge, speciallæge i almen medicin, konsulent Lægemiddelenheden, Region Sjælland
 • Gitte Handberg, specialeansvarlig overlæge, Smertecenter Syd, Odense Universitetshospital

Datoer og tilmelding

Endokrinologi - diabetes, thyroideasygdomme og osteoporose

Diabetes, thyroideasygdomme og osteoporose er alle hyppigt forekommende kliniske problemstillinger, der kan give anledning til mange overvejelser ved udredning, kontrol og behandling i almen praksis.

Nye præparatgrupper kommer til, og udvalget kan synes uoverskueligt. Hvilke lægemidler er første- og andetvalg i primærsektoren? Hvad er målet med behandlingen? Hvornår skal vi henvise til videre behandling på sygehuset? Bliv opdateret og få afklaret dine spørgsmål om fordele og ulemper ved anvendelse af de forskellige lægemidler. Undervisningen er en blanding af casebaseret og katedralundervisning, men med god plads til spørgsmål og erfaringsudveksling.

Undervisere

 • Kursusleder: Jette Kolding Kristensen, alment praktiserende læge, professor, ph.d., Center for forskning og uddannelse i Almen Medicin, og Klinisk Institut, Aalborg Universitet
 • Torben Harsløf, afdelingslæge, ph.d., Medicinsk Endokrinologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital
 • Birte Nygaard, overlæge, ph.d., Medicinsk Afdeling, Herlev-Gentofte Hospital

Datoer og tilmelding

Geriatri og medicingennemgang i almen praksis

Der bliver flere og flere ældre, og al erfaring viser, at ældre ikke blot er voksne, der er blevet gamle, men er en patientkategori for sig, som kræver speciel kunnen og viden.

Et specielt område er lægemiddelbehandlingen, hvor man igen sidder med en medicinliste på størrelse med en bedre smørrebrødsseddel! Hvad skal seponeres, hvad skal tilføjes, hvad skal fortsættes, og er dosis korrekt? Spørgsmålene er mange, de evidensbasserede svar er få og mangelfulde.

På kurset vil vi undervise i:

 • Generel geriatri med fokus bl.a. på akutte tilstande og fald samt hvad man kan gøre før og efter indlæggelse af den ældre patient
 • Gerontofarmakologi
 • Medicingennemgang
 • Korte nedslag på diverse fokusområder (obstipation, smerter, KOL, diabetes osv.) 

Undervisere

 • Kursusleder: Jens-Ulrik Rosholm, overlæge, klinisk lektor, ph.d., Geriatrisk Afdeling, Odense Universitetshospital
 • Lene Ørskov Reuther, overlæge, klin. lektor, Klinisk Farmakologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital

Datoer og tilmelding

28. maj 2019: Scandic Palace, København

29. oktober 2019: Scandic Horsens

KOL, astma og allergisk betingede luftvejslidelser

Spændende kursusdag med fokus på luftvejene fra vugge til grav.

Der tages udgangspunkt i cases inden for udvalgte aldersgrupper med diskussion af diagnoser og differentialdiagnoser samt gennemgang af udredning og behandlingsmuligheder.

 • Hvordan opnås sygdomskontrol?
 • Hvor har inhalationssteroider en plads – aldersgrupper og patientkategorier, er der forskel på inhalerede steroider?
 • Hvem skal allergiudredes?
 • Skal alle astmapatienter have foretaget en spirometrimåling i almen praksis? 

Undervisere

 • Kursusleder: Peter Stokvad, speciallæge i almen medicin, HD(O), PKO Lungemedicinsk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, og medicinkoordinator, Region Midt. Anders
 • Løkke Ottesen, overlæge, Lungemedicinsk Afdeling B, Aarhus Universitetshospital
 • Lone Agertoft, overlæge/lektor, H.C. Andersen Børnehospital, Odense Universitetshospital

Datoer og tilmelding

Updatekursus – Psykiatri gennem livet i almen praksis

Psykiatri fylder i almen praksis og med lange ventetider hos speciallæger i psykiatri og afviste henvisninger. Hertil kommer afsluttede patienter fra specialpsykiatrien, som sendes tilbage til almen praksis til fortsat behandling med psykofarmaka. Kurset vil fokusere på udredning, henvisning samt opfølgning på brug af psykofarma – herunder opstart og udtrapning. 

Kurset vil gennemgå:

 • De hyppigste psykiatriske lidelser hos børn og unge, og hvem der skal henvises, og hvad skal der stå i henvisningerne
 • Hvordan vi bedst samarbejder med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning samt hvordan den praktiserende læge støtter forældre og børn med psykiatriske lidelser med viden om psykofarmaka til børn. 
 • Voksen- og ældrepsykiatri med særlig fokus på behandling af depression og angst og herunder hvornår skal vi behandle med medicin og med hvilken. Kursets overordnede formål er at udstyre kursusdeltagerene med redskaber til at strukturere behandling af psykiatriske lidelser i almen praksis. 

Kurset er godkendt til refusion i Fonden for Almen Praksis.

Undervisere 

 • Kursusleder: Betina Kornblit, alment praktiserende læge
 • Elisabeth Zambach, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri
 • speciallæge i psykiatri Birgitte Norrie

Datoer

 • 22. november 2019, Scandic Sydhavnen 
 • 25. november 2019, Scandic Odense
 • 2. december 2019, Scandic Århus Vest

Tilmelding

Tilmelding foregår på evaluer.dk

Hovedpine 1∙2∙3 - Diagnosticering, behandling og forebyggelse

Der findes mere end 200 forskellige hovedpinediagnoser.

Det er alfa omega at få stillet den korrekte diagnose for at kunne give den optimale behandling. Nationalt Videnscenter for Hovedpine har udviklet diagnostisk værktøj, som vi kalder Hovedpine 1·2·3, som gennemgår trinene i diagnose, behandling og forebyggelse af hovedpine, som sikrer det gode patientforløb.

Hovedpine 1·2·3 tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Kurset vil give dig redskaber til bedre og mere systematisk at styrke behandlingen af patienter med hovedpine. Undervisningen vil være case-baseret.

Kurset er godkendt til refusion i Fonden for Almen Praksis.

Undervisere

 • Faisal Mohammad Amin, Læge, Neurologisk Klinik Rigshospitalet
 • Henrik Winther Schytz, Overlæge, Neurologisk Klinik Rigshospitalet
 • Agneta Henriette Snoer, Læge, Neurologisk Klinik Rigshospitalet
 • Jakob Møller Hansen, Læge, Leder af Nationalt Videnscenter for Hovedpine

Datoer

 • 1. oktober 2019, Scandic Glostrup
 • 28. oktober 2019, Scandic Aalborg Øst
 • 29. oktober 2019, Scandic Aarhus Vest
 • 19. november 2019, Scandic Ringsted
 • 20. november 2019, Scandic Kolding

Tilmelding

Tilmelding foregår på evaluer.dk

Praktiske oplysninger

Tilmelding til og betaling af kurset håndteres af Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation (CAMES). Ved praktiske spørgsmål om kurserne kan du kontakte Francis Grinderslev, CAMES, mail: francis.grinderslev@regionh.dk, tlf.: 38 68 23 72

Kursusmateriale

Kursusprogram, deltagerliste og materiale er elektronisk tilgængeligt på kursushjemmesiden inden kurset. Du kan derfor selv medbringe print af materialerne til kurset. Der udleveres ikke noteprint af præsentationerne på kurserne.

Pris

Alle kurser koster 2.500 kr. På kurserne er der 15 gratis pladser for læger, der på tidspunktet for tilmeldingen er i hoveduddannelse i almen medicin. Som læge i hoveduddannelse i almen medicin kan du maksimalt tilmelde dig ét gratis kursus pr. år. De gratis kursuspladser fordeles efter først-til-mølle-princippet. Hvis du som læge i hoveduddannelse i almen medicin ikke får tildelt en gratis plads, har du mulighed for at deltage som fuldt betalende.

Kurserne i smertebehandling, endokrinologi og luftveje er godkendte til selvvalgt eftervidereuddannelse, og ”Geriatri og medicingennemgang i almen praksis” er godkendt til systematisk eftervidereuddannelse.

Fortrydelsesret og afbud

Tilmelding er bindende, og kurserne kan ikke byttes eller overdrages til andre. I henhold til Lov om Forbrugeraftaler er der 14 dages fortrydelsesret fra tilmeldingsdatoen. Opkrævning af gebyr til kursus sker umiddelbart efter tilmelding, og deltagelse er først sikret efter betaling af kursusgebyr. Hvis der ved tidspunktet for betaling er mindre end 14 dage til, at kurset bliver afholdt, gælder fortrydelsesretten ikke. Hvis et kursus mod forventning bliver aflyst, får du refunderet det fulde gebyr.

Opdateret 06 SEP 2019