xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Kurser

Sundhedsstyrelsen afholder en række kurser for læger i almen praksis. På kurserne kan du som praktiserende læge få opdateret din viden om farmakologiske områder og diskutere cases om lægemidler med andre læger.

Generelt om IRFs kurser

Formål

Formålet med IRFs kurser er at bidrage til implementeringen af rationel farmakoterapi. De terapeutiske emner gennemgås med udgangspunkt i relevante farmakoterapeutiske problemstillinger i almen praksis. Det kan være generelle problemstillinger, der fylder meget i almen praksis, områder hvor der er over- eller underbehandling eller hvor der er et stort forbrug af uhensigtsmæssige præparater vurderet ud fra effekt, bivirkninger og pris.

Målgruppe

Den primære målgruppe er praktiserende læger og yngre læger under uddannelse til speciallæger i almen medicin. Andre læger med ønske eller behov for at lære mere om rationel farmakoterapi er også velkomne. Undervisningen tager udgangspunkt i en kombination af oplæg og gennemgang af sygehistorier med relevante kliniske og farmakoterapeutiske problemstillinger fra almen praksis.

Kursusmateriale

Kursusprogram, deltagerliste samt materiale gøres elektronisk tilgængeligt på kursusadministrators hjemmeside forud for kurset. Der er således mulighed for selv at medbringe print af disse på kurset. Der udleveres ikke noteprint af præsentationerne på kurserne.

Kursustilmelding og betaling

Se de enkelte kurser her på siden. Ud for den enkelte kursusdag er der link til Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation (CAMES) som varetager kursusadministration for IRF i 2020. Alle IRFs kurser er godkendt til refusion i Fonden for Almen Praksis enten som selvvalgt eftervidereuddannelse eller som systematisk eftervidereuddannelse.

Praktiske spørgsmål vedrørende kurserne rettes ligeledes til CAMES.

Pris

Praktiserende læger og speciallæger 2.500 kr. inklusiv moms.

På kurserne er der 15 gratis pladser for læger i uddannelsesstillinger i almen medicin. Som uddannelseslæge i almen medicin kan man maksimalt tilmelde sig 1 gratis kursus per år. De gratis kursuspladser fordeles efter ’først til mølle’ princippet. Såfremt man som læge i uddannelsesstilling ikke får tildelt gratis plads, er der mulighed for at deltage som fuldt betalende. 

Fortrydelsesret og afbud

Tilmelding er bindende og kurserne kan ikke byttes eller overdrages til andre. I henhold til Lov om Forbrugeraftaler er der 14 dages fortrydelsesret fra tilmeldingsdatoen. Der udsendes opkrævning af gebyr til pågældende kursus umiddelbart efter tilmelding. Deltagelse er først sikret efter indbetaling af kursusgebyr. Der ydes ikke tilbagebetaling på kurser, hvor der ved indbetalingstidspunktet er mindre end 14 dage til kursets afholdelse. Skulle et kursus mod forventning blive aflyst, ydes der fuld refusion af det opkrævede kursusgebyr.

Kurser 2020

Smertebehandling

Patienten med langvarige eller kroniske smerter kan være en udfordring for enhver læge. Hvad gør man med en patienter, der ikke lindres, uanset hvad man gør?

På dette kursus vil vi kort gennemgå smertefysiologi og behandlingsprincipper for kroniske og akutte smerter, men hovedvægten vil være på konkrete behandlingsmuligheder i praksis. Farmakologisk vil deltagerne blive rustet til at afprøve sekundære analgetika og håndtere eventuelle opioidbehandlinger efter de anbefalinger, der foreligger.

Kursets indhold og anbefalinger respekterer de rammer, den praktiserende læge arbejder inden for. Psykosociale interventioner vil også kort blive omtalt på kurset.

Undervisere

 • Kursusleder: Gitte Krogh Madsen, praktiserede læge, speciallæge i almen medicin, konsulent Lægemiddelenheden, Region Sjælland
 • Gitte Handberg, specialeansvarlig overlæge, Smertecenter Syd, Odense Universitetshospital

Datoer og tilmelding

Endokrinologi – thyreoideasygdomme, osteoporose og calciummetabolisme

Hormonrelaterede sygdomme kan være komplekse og udfordrende at håndtere. På dette kursus gennemgår vi, hvordan du kan udrede, behandle og kontrollere patienter med thyroideasygdomme, osteoporose og calciummetaboliske problemstillinger i almen praksis.  

Hvilke undersøgelser er relevante? Hvilke lægemidler skal vi bruge? Hvad er formålet med behandlingen? Hvornår kan det være relevant at skifte eller seponere behandling? Hvornår skal vi henvise til specialbehandling?

Vi gennemgår de væsentligste udfordringer, som den praktiserende læge møder i hverdagen, og du bliver opdateret på de sidste nye anbefalinger. 
Undervisningen er en blanding af katedral og case-baseret undervisning, men med god plads til spørgsmål og erfaringsudveksling.

Undervisere

 • Kursusleder: Peder Christian Reistad, praktiserende læge, speciallæge i almen medicin, Kokkedal 
 • Torben Harsløf, Overlæge, ph.d., Diabetes og Hormonsygdomme, Aarhus Universitetshospital
 • Birte Nygaard, Overlæge, ph.d., Hormon- og stofskiftesygdomme, Herlev-Gentofte hospital

Datoer og tilmelding

Geriatri og medicingennemgang i almen praksis

Der bliver flere og flere ældre. Al erfaring viser, at ældre ikke blot er voksne, der er blevet gamle, men er en patientkategori for sig, som kræver speciel viden og kunnen.

Et specielt område er lægemiddelbehandlingen, hvor du kan sidde med en medicinliste på størrelse med en bedre smørrebrødsseddel! Hvad skal seponeres, hvad skal tilføjes, hvad skal fortsættes, er dosis korrekt? Spørgsmålene er mange, de evidensbaserede svar er få og mangelfulde.

På kurset vil vi undervise i:

 • generel geriatri med fokus på bl.a. akutte tilstande og fald, samt hvad man kan gøre før og efter indlæggelse af den ældre patient
 • gerontofarmakologi
 • medicingennemgang
 • korte nedslag inden for obstipation, smerter, KOL og diabetes

Undervisere

 • Kursusleder: Jens-Ulrik Rosholm, overlæge, klinisk lektor, ph.d., Geriatrisk afdeling OUH
 • Lene Ørskov Reuther, overlæge, klin. Lektor, Klinisk farmakologisk afdeling, Bispebjerg Hospital

Datoer og tilmelding

Gynækologi i almen praksis

Igennem kvinders livscyklus opstår ofte gynækologiske problemstillinger, som håndteres i almen praksis. På dette kursus belyses nedenstående spørgsmål:

Hormonal kontraception: De mange former for hormonal kontraception kan virke overvældende. Hvilke metoder skal man anbefale til kvinder i forskellige perioder af deres liv?

Polycystisk ovariesyndrom: Ca. 10 % af danske kvinder har polycystisk ovarie syndrom (PCOS). Hvem af dem kan have glæde af medicinsk behandling, og hvorledes behandler man?

Blødningsforstyrrelser: Mange kvinder oplever blødningsforstyrrelser på et eller andet tidspunkt i deres liv. De fleste kan behandles medicinsk – men hvilken medicin skal bruges hvornår?

Hormonbehandling: Er hormonbehandling efter overgangsalderen på vej ind igen? Hvem skal behandles, hvordan og hvor længe?

Fertilitetsbehandling: Hvordan vejleder den praktiserende læge kvinder – single eller i fast parforhold – om fertilitetsbehandling i forhold til muligheder, regler og forventninger?

Undervisere

 • Kursusleder: Betina Kornblit, praktiserende læge, speciallæge i almen medicin, Roskilde
 • Kresten Rubeck Petersen, overlæge dr. med., Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Herlev-Gentofte Hospital
 • Pernille Ravn, overlæge, dr. med., Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Odense Universitetshospital

Datoer og tilmelding

KOL, astma og allergisk betingede luftvejslidelser

Antallet af personer med luftvejslidelser er stigende - ikke mindst KOL fylder i almen praksis – og nye præparater kommer løbende til. På kurset er der fokus på luftvejene fra vugge til grav.

Der tages udgangspunkt i cases inden for udvalgte aldersgrupper med diskussion af diagnoser og differentialdiagnoser samt gennemgang af udredning og behandlingsmuligheder.

Hvordan opnås sygdomskontrol, hvor har inhalationssteroider en plads – aldersgrupper og patientkategorier – og er der forskel på inhalerede steroider, hvem skal allergiudredes, skal alle astmapatienter have foretaget en spirometrimåling i almen praksis? Hvilke KOL patienter skal følges i almen praksis, og hvordan får vi dem inddelt efter sværhedsgrad?

Undervisere

 • Kursusleder: Peter Stokvad, praktiserende læge, speciallæge i almen medicin, HD(O), PKO Lungemedicinsk Afdeling, Århus Universitetshospital og Medicinkoordinator Region Midt
 • Anders Løkke Ottesen, Overlæge, Medicinsk Afdeling, Vejle, Sygehus Lillebælt
 • Lone Agertoft, Overlæge/lektor, H.C. Andersen Børne – og Ungehospital, Odense Universitetshospital

Datoer og tilmelding

Updatekursus – Psykiatri gennem livet i almen praksis

Psykiatri fylder i almen praksis, og samtidig forekommer der lange ventetider hos speciallæger i psykiatri og afviste henvisninger. Hertil kommer afsluttede patienter fra specialpsykiatrien, som sendes tilbage til almen praksis til fortsat behandling med psykofarmaka.

På kurset gennemgår vi de hyppigste psykiatriske lidelser hos børn og unge og gennemgår, hvem der skal henvises og hvad skal der stå i henvisningerne. Derudover kommer kurset omkring, hvordan vi bedst samarbejder tværsektorielt, samt hvordan den praktiserende læge støtter forældre og børn med psykiatriske lidelser med viden om psykofarmaka til børn.

I kursets gennemgang af voksenpsykiatri vil fokus være på behandling af depression, angst og personlighedsforstyrrelser, herunder hvornår vi skal behandle med medicin, og hvilken plads terapi har i behandlingen.

Kursets overordnede formål er at udstyre kursusdeltagerne med redskaber – herunder psykometriske tests – til at strukturere behandling af psykiatriske lidelser i almen praksis. Der vil kurset igennem være fokus på udredning, henvisning samt opfølgning på brug af psykofarmaka – herunder opstart og udtrapning.

Undervisere

 • Kursusleder: Betina Kornblit, praktiserende læge, speciallæge i almen medicin, Roskilde
 • Elisabeth Zambach, Speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri, Ringsted
 • Birgitte Norrie, Speciallæge i psykiatri, Aarhus

Datoer og tilmelding

Hovedpine 1∙2∙3 - Diagnosticering, behandling og forebyggelse

Hovedpine er en folkesygdom, som påvirker mange menneskers liv og livskvalitet, og som koster samfundet dyrt i tabt produktion og sygefravær.

Danmark er i front inden for den højt specialiserede behandling af hovedpine – samt i forskning inden for hovedpine – , men størstedelen af patienter med hovedpine ses i almen praksis.

Det er alfa omega, at almen praksis er klædt på til at stille den korrekte diagnose for at kunne give den optimale behandling og for at kunne henvise til specialbehandling, når der er behov for det. Til det formål har Nationalt Videnscenter for Hovedpine udviklet diagnostisk værktøj – Hovedpine 1·2·3 – , som gennemgår trinnene i diagnose, behandling og forebyggelse af hovedpine, der sikrer det gode patientforløb.

På kurset vil du få den nyeste viden og praktiske redskaber til bedre og mere systematisk at styrke behandlingen af patienter med hovedpine. Undervisningen vil være case-baseret.

Undervisere

Undervisere fra Nationalt Videnscenter for Hovedpine samt neurologiske afdelinger.

Datoer og tilmelding

Opdateret 15 NOV 2019