Engelsk

Høreapparatbehandling

Høreapparatbehandling sker som enten offentlig behandling eller som privat behandling med offentligt tilskud ved en privat høreapparatleverandør.

Regionerne har myndighedsansvaret for både den offentlige høreapparatbehandling og den private, hvortil der gives offentligt tilskud. Høreapparatbehandling med offentlige midler kræver henvisning fra en speciallæge i øre-, næse- og halssygdomme. Information om forskellige muligheder findes på bopælsregionens hjemmeside.

Reglerne for privat høreapparatbehandling med offentligt tilskud findes i Bekendtgørelse nr. 1438 af 23. december 2012 om høreapparatbehandling, der også beskriver krav for godkendelse af private leverandører. Tilskuddets størrelse er reguleret i Cirkulæreskrivelse om regulering for 2019 af tilskud til høreapparatbehandling hos privat leverandør efter eget valg.

Vælger du høreapparatbehandling hos en godkendt, privat forhandler, får du et offentligt tilskud.

Tilskuddets størrelse i 2019:

behandling på første øre: 4.129 kr.
behandling på begge ører: 6.502 kr. (4.129 kr. for første øre + 2.373 kr. for andet øre = 6.502 kr.)

Der kan forekomme egenbetaling. Det sker, hvis udgiften til den private høreapparatbehandling overstiger tilskuddets størrelse.

Offentlig høreapparatbehandling foregår enten på sygehus, på en regional høreklinik eller hos en privatpraktiserende speciallæge i øre-, næse- og halssygdomme, som regionen har indgået aftale med. Ved offentlig høreapparatbehandling gælder samme lovgivning som ved anden behandling i sundhedsvæsnet. Dog giver høreapparatbehandling ikke patienten ret til udvidet frit sygehusvalg.

Der kan forekomme lange ventetider til de offentlige audiologiske sygehusafdelinger. Offentlig høreapparatbehandling er vederlagsfri for patienten.

Vejledning og pjece

Sundhedsstyrelsen udgav den 10. juni 2015 en faglig vejledning til speciallæger i øre-, næse- og halssygdomme om udredning og henvisning af patienter med hørenedsættelse. Den faglige vejledning beskriver, hvilke patienter der skal henvises til videre udredning og eventuelt behandling ved en offentlig audiologisk sygehusafdeling: Faglig vejledning om udredning og henvisning af patienter med hørenedsættelse

Sundhedsstyrelsen udgav også pjecen ”Hvis du skal ha’ høreapparat”: Pjece: Hvis du skal ha’ høreapparat. Vejen til bedre hørelse – offentlig eller privat behandling. Pjecen beskriver blandt andet patientens mulighed for at vælge, om høreapparatbehandlingen skal foregå i det offentlige eller ved en godkendt, privat høreapparatleverandør. Derudover beskriver den de forskellige vilkår, der gælder, afhængigt af, om behandlingen sker i offentligt eller privat regi. Bemærk at taksterne for tilskud i pjecen er 2015-takster). Det er ikke muligt at bestille trykte eksemplarer af pjecen.

I oktober 2018 udkom Sundheds- og Ældreministeriet med publikationen ’Høreområdet i fremtiden, en styrket indsats for borgere med høretab’, hvortil der på Aftale om finansloven for 2019 mellem regeringen og Dansk Folkeparti blev afsat 40 mio. kr. i 2019 og 25 mio. kr. årligt i perioden 2020-2022 til at styrke høreapparatområdet. Dertil blev der af Folketinget den 25. april 2019 vedtaget ’Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed’. Loven træder i kraft 1. juli 2019.

Vedtagelsen af loven har bl.a. medført, at Sundhedsstyrelsen har fået til opgave at udarbejde Nationale kvalitetskrav til høreapparatbehandling. De nationale kvalitetskrav skal bl.a. indeholde krav og anbefalinger til det samlede forløb fra udredning til opfølgning, kompetencer samt pege på data, der bør opsamles. Kravene skal gælde for både offentlig og privat behandling. Hertil skal Sundhedsstyrelsen opdatere den eksisterende pjece ’hvis du skal ha’ høreapparat’.

Sundhedsstyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe, som bistår Sundhedsstyrelsen med at udarbejde Nationale kvalitetskrav. Hertil er Sundhedsstyrelsen i gang med at opdatere pjecen og forventer at den reviderede pjece offentliggøres i sensommeren. Den nuværende pjece er gældende indtil den nye pjece foreligger.

Opdateret 01 JUL 2019