xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Rehabilitering

Sundhedsstyrelsen udarbejder redskaber og metoder, der kan inspirere kommunerne i arbejdet med rehabilitering.

Sundhedsstyrelsen har i perioden 2018-2021 igangværende projekter inden for rehabilitering: ”Pulje til styrket rehabiliteringsindsats for de svageste ældre”, herunder et ERFA-netværk, samt ”Forsøgsordning med styrket frit valg inden for rehabilitering på ældreområdet”. Nedenfor er en kort beskrivelse af de enkelte projekter.

Pulje til styrket rehabiliteringsindsats for de svageste ældre

Regeringen og satspuljepartierne har som led i satspuljeaftalen på ældreområdet for 2018-2021 afsat 30 mio. kr. til initiativet ”Styrket rehabiliteringsindsats for de svageste ældre”. Puljen har til formål at understøtte og videreudvikle kommunernes arbejde med rehabilitering med særligt fokus på de svageste ældre i hjemmepleje og i plejebolig, så rehabiliteringsindsatsen også tilgodeser denne målgruppe. De 30 mio. kr. er fordelt på 13 projekter.

Læse mere om puljen

ERFA-netværk

Som en del af initiativet ”Styrket rehabiliteringsindsats for de svageste ældre” har Sundhedsstyrelsen etableret fem netværk for kommunale medarbejdere og ledere med henblik på at styrke rehabiliteringsindsatsen for de svageste ældre borgere. Omdrejningspunktet i netværket er, hvordan rehabiliteringsindsatserne til de svageste borgere i hjemmepleje og plejebolig i kommunerne ser ud nu og i fremtiden.

Læs mere om ERFA-netværket

Forsøgsordning med styrket frit valg inden for rehabilitering på ældreområdet

Med finanslovsaftalen for 2018 er regeringen og Dansk Folkeparti enige om at styrke borgernes frie valg på ældreområdet. I perioden 2018–2021 er der afsat midler til en forsøgsordning på rehabiliteringsområdet. Forsøgsordningen skal skabe øget viden om, hvordan private leverandører mest hensigtsmæssigt kan varetage både hele og dele af rehabiliteringsforløb i kommuner med forskellige forudsætninger i form af eksempelvis kommunestørrelse, eksisterende leverandørmarked og intern organisering. 8 projekter har fået tilsagn til at deltage i forsøgsordningen.

Læs mere om forsøgsordningen

Opdateret 12 NOV 2018