Engelsk

Det gode ældreliv

Regeringen og satspuljepartierne har iværksat udarbejdelse og udmøntning af en national handlingsplan for ”Det gode ældreliv”. Sundhedsstyrelsen skal udarbejde et fagligt oplæg til handlingsplanen i samarbejde med en lang række interessenter.

I satspuljeaftalen på ældreområdet for 2019-2022 har regeringen og satspuljepartierne afsat 167,6 mio. kr. til at udarbejde og udmønte en national handlingsplan under for ”Det gode ældreliv”.

Handlingsplanen skal lægge sporerne for en målrettet indsats over de kommende år, som skal sikre, at færre ældre rammes af svækkelse, ensomhed og tab af livsmod.

Samtidig skal indsatserne medvirke til, at de svageste ældre får den nødvendige støtte til at leve et sundt ældreliv, forebygge tab af funktionsevne og livskvalitet og modtage rehabilitering, hvor det er muligt, for at fremme fysisk, psykisk og social trivsel.

Endeligt skal der være fokus på at sikre borgere en værdig død i trygge omgivelser, fx omgivet af de nærmeste og et omsorgsfuldt plejepersonale – ikke mindst i tilfælde, hvor borgeren ikke har nære pårørende.

Sundhedsstyrelsens opgave

Sundhedsstyrelsen skal udarbejde et fagligt oplæg til den nationale handlingsplan for det gode ældreliv i samarbejde med en bred vifte af relevante interessenter. Oplægget, der skal indeholde faglige anbefalinger, skal indgå i Sundheds- og Ældreministeriets politiske proces med at udarbejde den nye handlingsplan i løbet af efteråret 2019.

Sundhedsstyrelsen har i forbindelse med arbejdet med det faglige oplæg nedsat en referencegruppe og tre arbejdsgrupper.

Det faglige oplæg skal på baggrund af nuværende udfordringer og borgernes behov pege på faglige indsatsområder samt opstille konkrete forslag til, hvordan disse indsatsområder fremadrettet kan understøttes. Det faglige oplæg skal bl.a. fokusere på følgende relevante temaer, som er formuleret i satspuljeaftalen:

  • En god overgang til ældrelivet
  • Forebyggelse og rehabilitering i det gode ældreliv
  • Pårørende, fællesskaber, aktiviteter og omgivelsernes betydning for det gode ældreliv og mod ensomhed 
  • Målrettet indsats for de svageste ældre 
  • En værdig død

Fagligt oplæg

Viden om ældre, som vil indgå i det faglige oplæg om ”Det gode ældreliv”

Ældres Sundhed og trivsel – Ældreprofilen 2019

Analyse af overgangen fra arbejdsliv til pensionistliv

Opdateret 03 MAJ 2019