xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Enheder

Sundhedsstyrelsen består af direktionen, sekretariatet og fem sundhedsfaglige enheder.

Direktionen består af direktør og vicedirektør og varetager den daglige ledelse.

Sekretariatet bistår direktionen og resten af huset med administrative opgaver. Derudover har sekretariatet ansvaret for den interne og eksterne kommunikation, koordination af Sundhedsstyrelsens internationale opgaver og støtter Sundhedsstyrelsens arbejde via økonomi- og ressourcestyring, regnskab og bogholderi. Enheden har også den overordnede kontakt til Koncern-HR og koncern-IT. Koncernregnskab varetager desuden regnskabsfunktioner for andre dele af koncernen: Departementet, Lægemiddelstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed, Sekretariatet for Etisk Råd & Den Nationale Videnskabsetiske Komité, Styrelsen for Patientklager, Nationalt Genomcenter og Sundhedsdatastyrelsen.

Forebyggelse varetager opgaver inden for folkesundhed og generel forebyggelse med sundhedsfremme, blandt andet om alkohol, tobak, fysisk aktivitet, ernæring, seksuel sundhed, mental sundhed, stoffer, miljømedicin, ulighed i sundhed, graviditet og barsel og sundhedspleje.

Planlægning planlægger de overordnede rammer for borgernære sundhedsstilbud og sygehusvæsenet. Enheden har bl.a. fokus på kvalitet og sammenhængende patientforløb.  

Evidens, uddannelse og beredskab arbejder med de nationale kliniske retningslinjer, anbefalinger om rationel farmakoterapi og for screeningsprogrammer. Enheden har derudover ansvaret for sundhedsberedskabet i Danmark, børnevaccinationsprogrammet og øvrige opgaver om smitsomme sygdomme.

Strålebeskyttelse har ansvaret for de myndighedsopgaver, der vedrører strålebeskyttelse, hvor der forekommer, bliver brugt eller frembringes ioniserende stråling.

Ældre og demens varetager opgaver inden for rehabilitering, forebyggelse og støtte til ældre, der har eller er i risiko for funktionstab. De væsentlige fokusområder i enheden er at styrke og sikre, at der er sammenhæng mellem sundheds- og socialfaglige indsatser for ældre borgere og mennesker med demens.

Opdateret 01 AUG 2019