Engelsk

Ny evaluering har undersøgt modeller for medicingennemgang

Ældre patienter tager ofte flere slags medicin samtidig. Det kan være uhensigtsmæssigt og give unødvendige bivirkninger. Derfor har Sundhedsstyrelsen fået evalueret tre regionale forsøg med at udvikle og afprøve nye modeller for at forbedre medicingennemgangen blandt udvalgte grupper af hospitalsindlagte ældre patienter.

19 DEC 2019

Region Sjælland, Region Syddanmark og Region Nordjylland har set på medicingennemgangen blandt ældre hospitalsindlagte patienter på hver deres måde. Deres erfaringer er nu samlet af VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, der har stået for at evaluere de tre projekter for Sundhedsstyrelsen og derigennem indsamle deres erfaringer med at organisere og gennemføre en medicingennemgang i praksis. 

”De samlede resultater fra de tre projekter viser, at medicingennemgang hos de ældre hospitalsindlagte patienter med fordel kan ske i samarbejde med den enkelte patients praktiserende læge. Det skaber en god sammenhæng for patienterne. Evalueringen bidrager samtidig med viden om, hvordan medicingennemgang eventuelt kan organiseres i praksis, som andre nu kan bygge videre på,” siger farmaceut Søren Troels Christensen.

Sundheds-og Ældreministeriet har støttet projekterne i regi af ”Styrket indsats for den ældre medicinske patient – national handlingsplan 2016”. Sundhedsstyrelsen har stået for udmøntningen af midlerne til de tre projekter. 

 

De tre regioner har arbejdet med medicingennemgangen på forskellig vis:

Region Sjælland har i deres projekt udviklet en screeningsliste, der kan identificere de patienter, der ser ud til at have særlig gavn af en medicingennemgang. Selve medicingennemgangen blev udført af en farmaceut, og forslagene til ændringerne i medicinen blev efterfølgende vurderet af, og eventuelt implementeret af, en læge. 

Region Syddanmark har arbejdet med at styrke sammenhængen mellem de medicingennemgange, der bliver udført under en hospitalsindlæggelse og til udskrivelsen hos egen læge. Projektet har bl.a. vist, hvilke udfordringer der kan være ved den overgang. Desuden har regionen arbejdet med at bruge konferencer mellem hospitalet og almen praksis som en vej til at koordinere patientens medicin og videreføre ændringer. 

Region Nordjylland har i deres projekt undersøgt, hvordan medicinhåndteringen foregår under indlæggelser, og hvordan de kan sikre, at der kommer en hensigtsmæssig overgang til egen læge, når patienten bliver udskrevet. Hospitalet har her brugt patientjournalen (epikrisen) til at opfordre egen læge til at henvise relevante patienter til at få en opfølgende medicingennemgang i et polyfarmaceutisk ambulatorium, når patienten er i stabil tilstand.