Logo Sundhedsstyrelsen
Blå streg

Forside - Indhold - Top/Bund - Forrige/Næste

"Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter 2001"


10. Indberetning af anmeldelsespligtige kræftsygdomme (diagnoser) til Landspatientregisteret.

Sideløbende med indsendelse af anmeldelsesblanketter til Cancerregisteret skal anmeldelsespligtige diagnoser indberettes til Landspatientregisteret (LPR).

Den 1. januar 1998 startede den første elektroniske indberetning til LPR af cancerrelaterede data. Denne indberetning/registrering er udbygget i 1999, 2000 og igen i 2001. Registreringen vedrører de "anmeldelsespligtige sygdomme" tager konkret udgangspunkt i de "anmeldelsespligtige diagnoser", idet diagnoser fra denne liste, se side 58 anvendt som aktions- eller bidiagnose på patientkontakten giver anledning til specielle registreringskrav, som omtalt i denne vejledning.

Endnu er den elektroniske indberetning/registrering ikke tilstrækkelig udbygget til, at blanketindberetningerne til Cancerregisteret (CR) kan afskaffes. Den udbyggede indberetning (2001) via LPR er endnu et skridt på vejen mod afskaffelse af blanketten og en komplet elektronisk indberetning via LPR.

Registreringen af "anmeldelsespligtige sygdomme" har givet anledning til problemer i de enkelte afdelinger. Ikke mindst forståelsen af, at en diagnosticeret "anmeldelsespligtig sygdom" skal anmeldes af alle de afdelinger, der er involveret i diagnosticering, behandling og kontrol af den pågældende tilstand. "Bekendtgørelse om lægers anmeldelse til Cancerregisteret af kræftsygdomme m.v." afstikker disse retningslinjer.

Fra år 2001 er det obligatorisk at indberette visse undersøgelses- og behandlingsprocedurer bl.a. kemo- og stråleterapi til LPR. Dette betyder, at de tidligere "behandlingsmodaliteter" bortfalder og erstattes af procedureregistrering.

Sygdomsenhed

Canceranmeldelse til LPR omhandler den enkelte sygdom. Det betyder, at udviklingen i sygdommen kan repræsenteres af forskellige diagnoser (diagnosekoder) på forskellige tidspunkter dvs. kontakter i forløbet - men at der stadig er tale om den samme anmeldelsespligtige sygdom. Dette inkluderer lokal recidiv, metastasering og anden progression af sygdommen.

Kontakt

Ved en kontakt forstås en indlæggelse, et ambulant forløb, et deldøgnsforløb eller et skadestuebesøg.

Registreringer

Indberetningen til LPR relaterer sig til patientens enkelte kontakt med sundhedsvæsenet. De følgende afsnit er eksempler på forskellige kontakter i forløbet af den samlede cancersygdom.

Billede: Cancerregistrering

Udredning/diagnosticering og behandling

Det er vigtigt ikke at benytte primærkoder dvs. aktions- eller bidiagnose for en malign lidelse eller anden "anmeldelsespligtig sygdom", før denne er diagnosticeret. Så længe der kun er mistanke om cancer eller anden "anmeldelsespligtig sygdom", skal der anvendes diagnosekoder fra afsnit DZ03* "Lægelig observation for og vurdering af personer mistænkt for sygdom". Dette diagnoseafsnit inkluderer også "ikke afkræftet" (fortsat mistanke) og afkræftet mistanke (ej befundet).

Der er oprettet en del specifikationer til nærmere angivelse af den tilstand, der er udredt/udredes for på kontakten. Hvis der ikke findes en passende specifikation, kan der kodes med primærkoden fra afsnit DZ03* + tillægskode for sygdommen.

Eksempler

(A)DZ031JMistanke om ondartet svulst i prostata

(A)DZ031Mistanke om ondartet svulst
(+)DC739Neoplasma malignum glandulae thyroideae

(A)DZ038EObservation pga mistanke om svulst
(+)DD374Neoplasma coli uden specifikation

Denne registrering er dels korrekt, dels udløser den ikke anmeldelsespligt og de deraf afledte registreringskrav. (A) angiver "aktionsdiagnose" og (+) angiver "tillægskode".

Når en "anmeldelsespligtig sygdom" er diagnosticeret, træder alle reglerne om registrering af anmeldelsesstatus og deraf afledt registrering i kraft. Se vejledning under de forskellige anmeldelsesstatus. Ved ny anmeldelsespligtig sygdom på afdelingen, anvendes anmeldelsesstatus '1'.

Er der tvivl om, hvorvidt sygdommen er malign eller benign anvendes kodeintervallet DD37* - DD48* 'Svulster af ukendt eller usikker karakter'. Ved brug af disse koder skal de generelle regler for anmeldelsesstatus anvendes.

Der forekommer ofte flere ambulante forløb og evt. indlæggelser i forbindelse med en udredning og behandling af en patient med en svulst. Patienten kan tillige have kontakt til flere forskellige afdelinger, selvom der er tale om samme sygdom. Hver afdeling, der har en kontakt med patienten, er registrerings- og indberetningspligtig.

Kontrol vil ofte foregå i ambulant regi på en anden kontakt end den, hvor diagnosen blev stillet, og sygdommen primært behandlet. I disse tilfælde registreres efter reglerne, som beskrevet nedenfor i afsnittet "Kontrol". Se i øvrigt vejledningen under anmeldelsesstatus '4'.

Recidiv

"Recidiv" dækker i denne sammenhæng over alle former for genkomst af den samme sygdom, dvs. inkluderer lokal recidiv, metastasering og anden progression.

Patienten har tidligere været i afdelingen, har været behandlet og afsluttet som "rask" (radikalt behandlet). Går evt. i ambulant kontrol. Ved ny kontakt med recidiv på samme afdeling (6. ciffer niveau) anvendes anmeldelsesstatus '2'.

Recidivet kan godt have en anden mere eller mindre specificeret diagnosekode eller kode for metastase end primærcanceren, men der er stadig tale om samme sygdom.

Ved påvisning af metastase, hvor der ikke er en sikker klinisk og/eller patologisk relation til en kendt primær-tumor, skal fundet opfattes som en ny "anmeldelsespligtig sygdom".

Kontakt der ikke omfatter diagnostik, behandling eller kontrol

En del afdelinger får kontakt med patienter, der har en "anmeldelsespligtig sygdom", men afdelingens opgave er ikke at diagnosticere, primært behandle eller kontrollere denne.

Disse afdelinger skal registrere, hvad den pågældende afdeling rent faktisk undersøger og eventuelt behandler for. Aktionsdiagnosen for kontakten kan specificeres med cancerdiagnosen som tillægskode, som vist i eksemplerne. Denne registreringspraksis stiller ikke krav om indberetning af anmeldelsesstatus.

Eksempler:

Arbejdsmedicinske klinikker, der undersøger, hvorvidt sygdommen er udløst af arbejdsmiljøet.

(A)DZ048B'Arbejdsmedicinsk udredning'
(+)DC340'Neoplasma malignum bronchi (hovedbronchus)'

Smerteklinikker, der skal udrede, afhjælpe og vejlede patienterne i smertebehandling.

(A)DR521'Intraktable kroniske smerter'
(+)DC413'Neoplasma malignum costae, sterni et claviculae'

Afdelinger for vækst og reproduktion, som skal udrede patienterne endokrinologisk efter behandling af f.eks. en cancer i det endokrine system.

(A)DE291'Nedsat funktion af testikler'
(+)DC621'Neoplasma malignum testis scroti'

Alternativt kan en tilstedeværende tilstand registreres som en bidiagnose. Dette er korrekt i de situationer, hvor tilstanden i sig selv har en behandlings- og/eller ressourcemæssig betydning for den aktuelle kontakt - hvis tilstanden f.eks. har medført en ekstra plejetyngde eller længere indlæggelsestid. Hvis canceren registreres som bidiagnose, skal der også registreres anmeldelsesstatus - se anmeldelsesstatus '3'.

En cancerdiagnose må under ingen omstændigheder registreres som bidiagnose, hvis sygdommen er radikalt behandlet på en tidligere kontakt.

Kontrol

Når den anmeldelsespligtige sygdom fortsat er tilstede ved kontrollen, skal diagnosen registreres som aktionsdiagnose eller evt. bidiagnose. Der skal ved anvendelse af anmeldelsespligtig diagnose registreres tillægskode for anmeldelsesstatus. Anmeldelsesstatus '1', '2' og '4' omfatter også kontrol.

Hvis patienten derimod er radikalt opereret eller på anden måde behandlet, så den "anmeldelsespligtige sygdom" ikke længere er tilstede ved den pågældende kontakt, skal der diagnoseregisteres med en kode fra afsnit DZ08* "Kontrolundersøgelse efter behandling af ondartet svulst". Her kan den "anmeldelsespligtige diagnosekode" anvendes som tillægskode for derved at præcisere, hvilken oprindelig lidelse patienten havde.

Denne registreringspraksis udløser ingen krav om tillægskode for anmeldelsesstatus.

Eksempel

(A)DZ081D'Kontrolundersøgelse efter strålebehandling af ondartet svulst i tyktarm'
(+)DC187'Neoplasma malignum coli sigmoidei'

Indberetning af anmeldelsesstatus, operationer og andre behandlinger ved anmeldelsespligtige kræftsygdomme

Anmeldelsesstatus skal indberettes, hver gang en afdeling registrerer én af de "anmeldelsespligtige diagnoser" (diagnosekoder), uanset om en anden afdeling har indberettet sygdommen. Når den anmeldelsespligtige sygdom er aktions- (A) eller bidiagnose (B) er angivelse af anmeldelsesstatus obligatorisk. Der er således ingen registreringspligt til LPR for henvisningsdiagnoser og grundmorbus. Indberetningskravet gælder alle patienttyper. Der anvendes herudover fortsat blanketanmeldelse til Cancerregisteret.

Anmeldelsesstatus

Til aktions- og bidiagnoser i kodeintervallet for "anmeldelsespligtige diagnoser" skal der registreres en tillægskode for anmeldelsesstatus. Betydningen af de forskellige status er specificeret i det følgende.

Anmeldelsesstatus skal senest være tilstede ved færdigregistreringen. Ved indberetning til LPR skal anmeldelsesstatus have værdien '1' –'4'(AZCA1-4) for de "anmeldelsespligtige diagnoser". Anmeldelsesstatus AZCA3 må kun anvendes på bidiagnoser. Anmeldelsesstatus '0'(AZCA0) kan kun anvendes inden færdigregistrering og kan ikke indberettes på afsluttede kontakter. Der er ikke krav om tillægskode for anmeldelsesstatus på uafsluttede kontakter. Der skal og kan kun være én anmeldelsesstatus pr. diagnose pr. afsluttet kontakt.

Anmeldelsesstatus '5'(AZCA5) kan kun anvendes på "ikke anmeldelsespligtige diagnoser". Se afsnittet "Ændring af diagnose".

Anmeldelsesstatus ved færdigregistrering skal være dækkende for hele kontakten, ved dennes afslutning. Dette stiller betydelige krav til validiteten af de registrerede oplysninger.

For patienter med flere anmeldelsespligtige diagnoser gælder kravene for hver enkelt diagnose. Anmeldelsesstatus som tillægskode knytter sig éntydigt til primærkoden. Der kan således godt være forskellige anmeldelsesstatus på forskellige diagnosekoder i samme indberetning.

Billede: Cancerregistrering - Anmeldelsesstatus AZCA

Beskrivelse af de enkelte anmeldelsesstatus

Her skal præciseres, at reglerne gælder for den 6-cifrede sygehus-afdelingskode, hvilket som regel svarer til et administrativt lægeligt område. Enten har afdelingen ikke tidligere haft kontakt med patienten med den pågældende sygdom, eller afdelingen har måske tidligere haft kontakt, men har "glemt" at anmelde. Reglerne findes i "Bekendtgørelse om lægers anmeldelse til Cancerregisteret af kræftsygdomme m.v.".

0. Anmeldelsesstatus endnu ikke angivet
AZCA0 Denne anmeldelsesstatus må ikke forekomme på en færdigregistreret kontakt.

Status 0 (AZCA0) kan anvendes i systemet indtil færdigregistreringen, men må ikke findes i indberetningen af en afsluttet kontakt.

1. Ny "anmeldelsespligtig sygdom", ikke tidligere anmeldt af afdelingen
AZCA1 Når der første gang diagnostiseres, behandles eller kontrolleres en "anmeldelsespligtig sygdom" på afdelingen, anvendes anmeldelsesstatus 1.
Der er krav om indberetning af relevante procedurer, se side 59.
Der skal blanketanmeldes til Cancerregisteret.

Med de nuværende registrerings- og indberetningsmuligheder, kan en assistance optræde på forskellig måde, afhængigt af det lokale registreringssystem og daglige arbejdsgange.

På nogle sygehuse/afdelinger registreres en assistance udelukkende som en ydelse, der knytter sig til og indberettes sammen med stamafdelingens øvrige data. I disse tilfælde skal den assisterende afdeling ikke diagnoseregistrere .

På andre sygehuse/afdelinger registreres ydelsen på en selvstændig kontakt f.eks. et ambulant forløb. I disse tilfælde skal den assisterende afdeling diagnoseregistrere.

2. Recidiv af "anmeldelsespligtig sygdom"
AZCA2 Recidiv dækker i denne sammenhæng over alle former for genkomst af den samme sygdom, dvs. inkluderer lokal recidiv, metastasering og anden progression.
Der er krav om indberetning af relevante procedurer, se side 59.

Patienten har tidligere været i afdelingen, har været behandlet og afsluttet som "rask" (radikalt behandlet). Går evt. i ambulant kontrol. Ved ny kontakt med recidiv på samme afdeling (6. ciffer niveau) anvendes anmeldelsesstatus 2 (AZCA2).

Se i øvrigt afsnit vedr. recidiv.

3. Afdelingen er ikke involveret i diagnosticering, behandling eller kontrol af sygdommen
AZCA3Det betyder, at den anmeldelsespligtige diagnose ikke kan være aktionsdiagnose på kontakten.
Der er ikke krav om yderligere registrering.

Denne anmeldelsestatus anvendes af afdelinger, der har kontakt med patienter med en "anmeldelsespligtig sygdom", men som ikke direkte diagnosticerer, behandler eller kontrollerer denne. Derved skabes mulighed for at registrere en "anmeldelsespligtig sygdom" som bidiagnose.

Eksempler

  • patienter, der henvender sig på en skadestue med et smerteproblem
  • patienter, der henvender sig pga. en ulykke, som ikke er forårsaget af den "anmeldelsespligtige diagnose", men hvor sygdommen spiller en rolle for den behandling, der gives
  • patienter, der kommer i behandling for følgevirkninger efter stråle- eller kemoterapi
  • patienter i symptomlindrende behandling eller terminal pleje

Det har nogen steder vært brugt at registrere den 'anmeldelsespligtige diagnose' som grundmorbus, og det har tidligere også været anbefalet. Det vil imidlertid ofte være forbundet med ekstra arbejde at pleje og behandle en patient med en 'anmeldelsespligtig sygdom'. Er dette i forhold til den aktuelle kontakt tilfældet, bør den tilgrundliggende lidelse registreres som bidiagnose på kontakten.

Aktionsdiagnosen kan i disse tilfælde f.eks være fra afsnit DZ74* 'Problemer i forbindelse med afhængighed af plejepersonale' eller en diagnose fra afsnittet DR50* - DR69* 'Almene symptomer og abnorme fund', hvor bl.a. smerteafsnittet findes. Ved specifikke komplikationer til cancersygdommen registreres dette som aktionsdiagnose f.eks. anæmi eller sepsis, hvis kontakten retter sig specifikt mod denne tilstand. "Baggrunden" dvs. cancersygdommen registreres som bidiagnose.

4. Sygdommen tidligere anmeldt af afdelingen
AZCA4Dækker kontrol, fortsat (uændret) behandling såvel som ny/ændret behandling.
Der er krav om indberetning af relevante procedurer, se side 59.

Hvis behandlingen/ kontrollen vedrører en patient, der stadig har sygdommen, og det er et spørgsmål hvordan sygdommen udvikler sig, skal den anmeldelsespligtige diagnose stadig være aktionsdiagnose eller evt. bidiagnose, og anmeldelsesstatus 4 (AZCA4) skal anvendes.

Anmeldelsesstatus 4 (AZCA4) anvendes også, hvor der på en ny kontakt er tale om ændret behandling af samme og tidligere anmeldte sygdom. Hvis der er tale om recidiv anvendes anmeldelsesstatus 2 (AZCA2), se denne.

Eksempler

  • en patient med en "anmeldelsespligtig sygdom", som ikke har en åben kontakt til afdelingen, kommer til ny eller ændret behandling på en ny kontakt
  • patienten går til ambulant kontrol, sættes i ny eller ændret behandling, i forhold til tidligere kontakt.

Hvis der er tale om kontrol af tidligere radikalt behandlet sygdom for at sikre, at der ikke er recidiv, skal aktionsdiagnosen være fra afsnittet DZ08* 'Kontrolundersøgelse efter behandling af ondartet svulst'. Der kan hertil registreres en tillægskode for den oprindelige lidelse, således at det er muligt at se, hvad det er, der kontrolleres for. Se tidligere eksempel.

Behandlinger
Den udbyggede procedureregistrering som igangsættes 1. januar 2001, omfatter bl.a. strålebehandling og medicinsk behandling til patienter med cancerrelaterede sygdomme.

Alle afdelinger der undersøger eller behandler skal registrere de ydelser der gives, i forbindelse med en patients kontakt til en afdeling. Kravene til procedureregistrering findes på side 59.

Som følge deraf afskaffes registreringen af behandlingsmodaliteter til fordel for en bedre og klinisk mere relevant registrering af, hvilken behandling der gives.

Ved kirurgiske indgreb skal der registreres en tillægskode med én af følgende værdier:

ZKC0cancerrelateret kirurgisk indgreb, skønnet radikal
ZKC1cancerrelateret kirurgisk indgreb, skønnet ikke radikal
ZKC2ikke cancerrelateret kirurgisk indgreb

Tillægskoden registreres til mindst én af de registrerede operationskoder (k-koder), oftest den primære. Der skal minimum angives én tillægskode for det samlede kirurgiske indgreb.

Der er oprettet følgende kodemuligheder, der kan anvendes i relevante tilfælde:

ZWCM0Alternativ cancerbehandling
ZWCM8Besluttet ingen behandling
ZWCM9Patienten ønsker ikke udredning/behandling.

Det anbefales herudover at registrere de relevante undersøgelser der fører frem til diagnosen, også selv om det ikke er noget indberetningskrav.

Generelt for alle procedurekoder gælder, at de registreres med angivelse af procedureart (V, P eller D for K-koder, blank for øvrige), procedurekodenummer, proceduredato, proceduretime, procedureminut og kodenummer for producerende afdeling. Dette gælder ikke for ZWCM* koder, som kun skal indberettes med producerende afdeling og proceduredato.

Billede: 'Anden cancerbehandling

Ændring af diagnose

Det forekommer, at en diagnose ændres fra en "anmeldelsespligtig diagnose" til en anden og "ikke-anmeldelsespligtig diagnose". I dette tilfælde skal der rettes op på de indberettede data med de korrekte oplysninger.

5. Ændring af tidligere anmeldt sygdom til ikke "anmeldelsespligtig sygdom" (diagnose)
AZCA5Anmeldelsesstatus ACZA5 må kun anvendes på ikke anmeldelsespligtige diagnoser.
Der registreres/anmeldes den/de nye diagnoser.
Må kun anvendes, hvor den anmeldelsespligtige sygdom (diagnose) afkræftes.
Der skal samtidig blanketanmeldes til Cancerregisteret.

Det er vigtigt stadig at holde sig for øje, at en patient ikke må have en diagnose, der aldrig har været gældende for patienten. Med den nuværende indberetning af kontakter til LPR, kan det være vanskeligt at tilgodese dette krav. Den helt korrekte registrering er at omregistrere (dvs. overskrive) den kontakt, på hvilken der var registreret en fejlagtig aktions- eller bidiagnose.

Ved omregistreringen angives den korrekte diagnose, og hertil registreres anmeldelsesstatus 5 (AZCA5) som et udtryk for, at en tidligere "anmeldelsespligtig diagnose" ikke længere er aktuel.

Hvis der omregistreres i fødesystemerne, genindberettes hele kontakten til LPR og derved sikres, at heller ikke LPR indeholder forkerte oplysninger om en given patient.

Anmeldelsespligtige diagnoser
se også fodnote

Nedenstående liste angiver de anmeldelsespligtige diagnoser som findes i ICD-10.

DB21*HIV infektion medførende ondartet svulst.
DC00*-DC14*Kræft i læbe, mundhule og svælg
DC15*-DC26*Kræft i mave-tarmkanal
DC30*-DC39*Kræft i åndedrætsorganer og organer i brysthule
DC40*-DC41*Kræft i knogle og ledbrusk
DC43*-DC44*Ondartet melanom og anden hudkræft
DC45*-DC49*Kræft i mesotel og bindevæv
DC50*Kræft i bryst
DC51*-DC58*Kræft i kvindelige kønsorganer
DC60*-DC63*Kræft i mandlige kønsorganer
DC64*-DC68*Kræft i urinveje
DC69*-DC72*Kræft i øje, hjerne og andre dele af centralnervesystemet
DC73*-DC75*Kræft i skjoldbruskkirtel og andre endokrine kirtler
DC76*-DC80*Kræft med dårligt definerede, eller ikke specificerede lokalisationer.
DC81*-DC96*Kræft i lymfatisk og bloddannede væv
DC97*Kræft opstået uafhængigt på flere lokalisationer
DD06*Carcinoma in situ i livmoderhals
DD076Carcinoma in situ genitalium viri med anden eller ikke specificeret lokalisation (carcinoma in situ testis)
DD090Carcinoma in situ vesicae urinariae
DD091Carcinoma in situ i andre og ikke specificerede urinorganer
DD30*Godartet svulst i urinveje
DD32*Godartet svulst i hjernehinder
DD33*Godartet svulst i hjerne og andre dele af centralnervesystemet
DD352Neoplasma benignum glandulae pituitariae
DD353Neoplasma benignum ductus craniopharyngei
DD354Neoplasma benignum corporis pinealis
DD37*-DD48*Svulster af usikker eller ukendt karakter
DE340Karcinoid syndrom
DN87*Celleforandring i slimhinde på livmoderhals
DO01*Mola vandblære

Brugen af ordet "cancer" og "cancerregister" kan i nogle sammenhænge være et problem, idet der, som det fremgår af ovenstående liste, ikke udelukkende er tale om cancer, men også om cancerrelaterede sygdomme og lidelser af usikker el. ukendt karakter, som teoretisk kan være relateret til cancersygdom, samt visse godartede svulster.

Kemoterapi og strålebehandling
Følgende koder/kodeafsnit skal registreres og indberettes.

Kravet til specificeringsniveau er det i tabellen anførte.
Det anbefales, hvor der er mulighed for det, at kode så specifikt som muligt.
Afsnittene er i flere tilfælde ikke specificerede. Dette vil ske senere i samarbejde med de relevante specialeselskaber.

BAGA*Strålebehandling af nervesystemet
BAHLCytostatisk behandling af nervesystemet
BBGA*Ekstern strålebehandling af det endokrine system
BBGJ*Intern strålebehandling (radioaktive isotoper) af det endokrine system
BBHL*Cytostatisk behandling af det endokrine system
BCGAStrålebehandling af øjenhule
BCHLCytostatisk behandling af øjenhule
BDGA*Oto-rhino-laryngologisk strålebehandling
BDHLCytostatisk oto-rhino-laryngologisk behandling
BEGA*Strålebehandling af kæber, mundhule og svælg
BEHL*Cytostatisk behandling af kæber, mundhule og svælg
BGGA*Strålebehandling af nedre luftveje, lunger og mediastinum
BGHL*Cytostatisk behandling af nedre luftveje, lunger og mediastinum
BHGAStrålebehandling af mamma
BHHKAntihormonel behandling af mamma
BHHLCytostatisk behandling af mamma
BIGA*Strålebehandling af mave-tarmkanal
BIGCStrålebehandling af lever
BIGEStrålebehandling af galdeblære og galdeveje
BIGGStrålebehandling af pancreas
BIHL*Cytostatisk behandling af mave-tarmkanal
BJGA*Strålebehandling af nyrer, urinveje og kønsorganer
BJGF*Strålebehandling af bækken
BJHKAntihormonel behandling af prostata
BJHL*Cytostatisk behandling af nyrer, urinveje og kønsorganer
BLGA*Strålebehandling af bevægeapparatet
BLHLCytostatisk behandling af bevægeapparatet
BNGD*Strålebehandling af hud og underhud
BNHLCytostatisk behandling af hudtumor
BOGAStrålebehandling af bloddannende organer
BOGC*Strålebehandling af lymfatisk væv
BOHL*Cytostatisk behandling af blod, bloddannende organer og lymfatisk væv

*)angiver: Inkluderer alle underliggende koder (med højere specifikationsniveau)
Den fuldt detaljerede klassifikation kan ses på www.medinfo.dk.
Herudover er der krav til registrering og indberetning af visse undersøgelser der også anvendes i udredningen af neoplastisk sygdom. Det gælder CT- og MR-skanninger.
For øvrige kodemuligheder henvises til bilag 2.
Man skal specielt være opmærksom på, at udførte assistancer, der omfattes af indberetningskrav, skal knyttes til stampatientkontakten.Forside - Indhold - Top/Bund - Forrige/Næste


Version 1.0 December 2000 • © Sundhedsstyrelsen. Udgivet af Sundhedsstyrelsen, www.sst.dk
Elektronisk publikation fremstillet efter Statens standard for elektronisk publicering