Forrige kapitel Forsiden Næste kapitel
[ Sundhedsstyrelsens logo ]

 

Bilag 3: Almen gynækologi

3.1 Hysterektomi

Udgangspunktet er følgende operationskoder: LCD 00 Hysterektomi LCD 01 Hysterektomia totalis laparoscopica LCD 04 Hysterectomia laparoscopica LCD 10 Hysterektomia vaginalis

LCD 11 Hysterektomia vaginalis, laparoscopisk assisteret (LAVH) LCD 96 Anden hysterektomi

Total hysterektomi

LCD 97 Anden laparoskopisk hysterektomi LCC 10 Supravaginal hysterektomi LCC 11 Laparoskopisk subtotal hysterektomi LCC 20 Vaginal supravaginal hysterektomi

Kvalitetsindikatorer

 • Kvalitet i den gynækologiske praksis i forbindelse med hysterektomi kendetegnes ved
 • En kort ventetid fra operationsbeslutning til gennemført operation
 • En lav peroperativ komplikationsrate
 • En lav postoperativ komplikationsrate
 • Et kort indlæggelsesforløb
 • At der anvendes korrekte diagnose og procedurekoder

Produktion

Først opgøres hvor mange hysterektomier der forekommer. Ved denne primære kørsel må hver kvinde kun figurere én gang inden for en tremåneders periode med en hysterektomikode. Forekommer samme kvinde med flere kontakter med hysterektomikoder, anvendes den første. De tilhørende aktionsdiagnoser køres med ud.

Der etableres herefter en Tabel 3.1, som beskriver produktionen. Kolonne A: Afdelinger, regioner osv.

Kolonne B: Antal LCD 00 operationer Kolonne C: Antal LCD 01/04 operationer Kolonne D: Antal LCD 10 operationer Kolonne E: Antal LCD 11 operationer Kolonne F: Antal LCD 96 operationer Kolonne G: Antal LCD 97 operationer Kolonne H: Antal LCC 10 operationer Kolonne I: Antal LCC 11 operationer Kolonne J: Antal LCC 20 operationer

Kolonne K: Laparoskopiske hysterektomier: Kolonne C+E+G+I Kolonne L: Ikke laparoskopiske hysterektomier: Kolonne B+D+F+H+J Kolonne M: Samlede antal totale hysterektomier: Sum af kolonne B-G Kolonne N: Samlede antal subtotale (=partielle) hysterektomier. Sum af H-J

Kolonne O: Samlede antal hysterektomier: M+N

Herefter skal vi have en grov opgørelse over indikationerne for hysterektomierne, dvs. de tilhørende aktionsdiagnoser. Udgangspunktet for de følgende kolonner er det samlede antal hysterektomier (kolonne O).

Kolonne P: Antal patienter med aktionsdiagnosen fibroma uteri (D25), samt Kolonne Q: % ud af antal i O

Kolonne R: Antal patienter med godartet ovarietumor (D27), samt Kolonne S: % Kolonne T: Antal patienter med aktionsdiagnosen menorrhagia (D92), samt Kolonne U: % Kolonne V: Antal patienter med cancer cervicis uteri (C53), samt Kolonne W: % Kolonne X: Antal patienter med endometriecancer (C54 el C55), samt Kolonne Y: % Kolonne Z: Antal patienter med ovariecancer (C56), samt Kolonne AA: % Kolonne AB: Ingen af diagnoserne i kolonne P-AA, samt Kolonne AC: % Hvis en patient forekommer med flere af diagnoserne P-AA tælles diagnosen med for hver anførte diagnose. Samme patient kan altså godt have fx både en D25 diagnose og en D92 diagnose. Denne patient tæller med i både kolonne P og R.

Kvalitet

De relevante komplikationsdiagnoser rummes inden for følgende grupper: T810 Haemorrhagia postop et haematoma postop T812 Punctura et laesio accidentalis perop T813 Ruptura vulneris postoperativa T814 Infektion efter indgreb samt indenfor følgende operationskoder: LW Reoperation efter operation på kvindelige genitalia KXXX Enhver ny operationskode inden for 8 uger ekskl. LW Der udarbejdes således følgende komplikations kolonner i databasen: De følgende kolonner beskriver antallet hhv. andelen, som under samme primære kontakt, som operationen fandt sted eller inden for 8 uger efterudskrivning er registreret med komplikationsdiagnoser: Første sæt kolonner tager udgangspunkt i alle i kolonne K: Kolonne AD: T810 diagnoser af kvinder opereret i kolonne K, antal og Kolonne AE: andel i % af alle i kolonne K

Kolonne AF: T812 diagnose, antal og Kolonne AG: andel i % (1 decimal)

Kolonne AH: T813 diagnose, antal og Kolonne AI: andel i % (1 decimal)

Kolonne AJ: T814 diagnose, antal og Kolonne AK: andel i % (1 decimal)

Kolonne AL: KLW kode, antal og Kolonne AM:andel i % (1 decimal)

Og for sidste kolonner kun reoperationer efter primære indlæggelse men stadig inden for 8 uger:

Kolonne AN: Enhver anden ny operationskode inden for 8 uger efter udskrivning, antal og

Kolonne AO: andel i % (1 decimal)

Kolonne AP-BA:Helt tilsvarende ovenstående, men nu med udgangspunkt i kvinderne i kolonne L

Kolonne BB-BM:Helt tilsvarende ovenstående, men nu med udgangspunkt i kvinderne i kolonne M

Kolonne BN-BY:Helt tilsvarende ovenstående, men nu med udgangspunkt i kvinderne i kolonne N

Kolonne BZ-CK:Helt tilsvarende ovenstående, men nu med udgangspunkt i kvinderne i kolonne O, som er summen af L

Fejlkodninger

Der er formentlig relativt få fejlkodninger på de primære operationskoder. Der kan derimod være en del fejlkodninger i forbindelse med komplikations-registreringen. Forholdet vil blive forsøgt evalueret efter de primære kørsler.

Manglende indikatorer

Der forekommer ingen data i registeret, som kan godtgøre, hvornår der er taget beslutning om at patienten skal opereres. Det er derfor ikke muligt umiddelbart at registrere, hvor lang tid der går fra beslutningen tages, til patienten reelt opereres, altså ventetiden. Netop fordi der er tale om en operation, er de væsentlige kvalitetsindikatorer imidlertid indeholdt i foreliggende registerdata.

Hvad der heller ikke dækkes, er servicen på de enkelte afdelinger, hvilket i givet fald skulle ske ved at gennemføre brugerundersøgelser. Dette ligger uden for dette projekts rammer.

Udtræksspecifikation

Der gennemføres et udtræk omfattende årene 1998, 1999 og 2000. Udtrækket skal dække alle gynækologiske specialafdelinger, dvs. med specialekoden 38. Der etableres data for hver afdeling, for hver region, samt en total gynækologisk. Der etableres tilsvarende udtræk for alle andre end gynækologiske afdelinger i de fire landsdele, dækkende kirurgiske og blandet medicinskkirurgiske afdelinger, jf. en ”samlet” kolonne.

Der gennemføres udtræk på såvel indlagte patienter, dvs., heldøgnspatienter eller deldøgnspatienter som på ambulante patienter, men ikke koder fra skadestuebesøg.

Konklusion

Under forudsætning af nogenlunde ensartet kodepraksis, rummer LPR gode muligheder for en rimeligt dækkende løbende kvalitetskontrol på kærneydelsen ved hysterektomi på benign indikation.

3.2 Cystis ovarii

Denne sygdomsgruppe omfatter diagnoserne
D27 Godartet svulst i æggestok
D270 Cystadenoma serosum
D271 Cystadenoma mucinosum
D272 Cystis dermoides
D278 Neoplasma ben ovarii, anden form
D279 Neopl ben ovarii uden specifikation
N 801 Endometriose i ovariet
N 830 Cystis follicularis ovarii

 

N 831 Cystis corporis lutei ovarii

N 832 Ovariecyster, andre og ikke specificerede samt af følgende operationskoder for så vidt de er registreret ved samme kontakt som en af ovenstående diagnoser:

 • LAC Excisio/destructio tumoris ovarii
 • LAC00 Excisio cystis ovarii
 • LAC01 Excisio cystis ovarii laparoscopica LAC10 Fenestratio/marsupialisatio cystis ovarii
 • LAC11 Fenestratio/marsupialisatiocystisovariilaparoscopica LAC20 Destruktion af forandringer på ovariet LAC21 Destruktionafforandringerpåovarietvialaparoskopi LAC30 Exstirpatio cystis parovarialis LAC31 Exstirpatiocystisparovarialislaparoscopica LAC96 Excisio/destructio tumoris ovarii aliae LAC97 Excisio/destructiotumorisovariialiaelaparoscopica
 • LAD Resectio ovarii
 • LAD00 Resectio ovarii
 • LAD01 Resectio ovarii laparoscopica
 • LAE Excisio ovarii
 • LAE10 Oophorectomia unilateralis
 • LAE11 Oophorectomiaunilateralislaparoscopica LAE20 Oophorectomia bilateralis LAE21 Oophorectomiabilateralislaparoscopica
 • LAF Excisio ovarii et tubae
 • LAF00 Salpingo-oophorectomia unilateralis
 • LAF01 Salpingo-oophorectomiaunilateralislaparoscopica LAF10 Salpingo-oophorectomia bilateralis LAF11 Salpingo-oophorectomiabilateralislaparoscopica
 • Kvalitetsindikatorer
 • Kvaliteten i forbindelse med cystis ovarii og operation for disse udtrykkes ved
 • Kort ventetid på operation xKort indlæggelsestid i forbindelse med operation
 • Få peroperative komplikationer xFå postoperative komplikationer

Produktion

I en kvalitetssammenhæng er cyster, som giver anledning til operative indgreb, de mest relevante. Vi vil derfor i denne sammenhæng se bort fra alle de cyster, som diagnosticeres, og som ikke giver anledning til operation. I andre situationer er ooforectomi en bioperation ved siden af fx en hysterektomi. Skal vi se på komplikationer i forbindelse med cysteoperationer, må vi derfor se på de operationer, hvor der alene er tale om et indgreb på ovarierne.

Primært foretages derfor et udtræk på alle kvinder, som under en primær kontakt er registreret med D27, N830, 831, 832 eller N80. 1 diagnose og samtidig med en operationskode inden for grupperne LAC, LAD, LAE eller LAF og uden at der er andre operationskoder end inden for disse grupper. Hvis en kvinde er registreret med flere operationer inden for grupperne LAC, D, E og F foretages en prioritering i omvendt rækkefølge, altså F, E, D og C. Hvis altså en kvinde er registreret med både en LAC og en LAF diagnose, registreres hun som en LAF.

Vi kan nu etablere vores regneark ) med følgende kolonner:

Kolonne A: Afdelinger

Kolonne B: Cyste diagnose og ovarieoperation (som afgrænset ovenfor) Disse kvinder danner udgangspunkt for alle de følgende kolonner. Vi ønsker at adskille de almindelige cyster fra endometriecysterne: Kolonne C: De af kvinderne i B, som er registreret med en D27, N830/831/ 832 diagnose (antal) Kolonne D: De af kvinderne i B, som er registreret med en N 80. 1 diagnose Herefter opgøres hvilke operationstyper, der er gennemført: Kolonne E : Excisio cystis ved laparoskopi (LAC 01, 11, 21, 31, og 97), antal Kolonne F: Excisio cystis ved tomi (LAC 00, 10, 20, 30, 96), antal Kolonne G: Resectio ved laparoskopi (LAD 01), antal Kolonne H: Resectio ved tomi (LAD 00), antal Kolonne I: Excisio ved skopi (LAE 11 og 21, samt LAF 01 og 11), antal Kolonne J: Excisio ved tomi (LAE 10 og 20, samt LAF 00 og 10), antal Kolonne K: Alle skopier (sum af E, G og I), antal Kolonne L: Alle tomier (sum af F, H og J), antal

Kvalitet

De relevante komplikationsdiagnoser rummes inden for følgende grupper: T810 Haemorrhagia postop et haematoma postop T812 Punctura et laesio accidentalis perop T813 Ruptura vulneris postoperativa T814 Infektion efter indgreb samt indenfor følgende operationskoder:

LW Reoperation efter operation på kvindelige genitalia

Kxxx Enhver reoperation efter primære indlæggelse men indenfor 8 uger ekskl. LW operationer.

Komplikationerne inddeles i primære (under samme indlæggelse som primære operation) og sekundære, hvilket vil sige ved en senere indlæggelse inden for 8 uger efter primære operation.

Først primære komplikationer til de laparoskopiske indgreb (basis kolonne K)

Kolonne M: T810 diagnoser, antal og Kolonne N: andel i % af alle opererede (kolonne K)

Kolonne O: T812 diagnose, antal og Kolonne P: andel i % (1 decimal)

Kolonne Q: T813 diagnose, antal og Kolonne R: andel i % (1 decimal)

Kolonne S: T814 diagnose, antal og Kolonne T: andel i % (1 decimal)

Kolonne U: KLW operationskode, antal og Kolonne V: andel i % (1 decimal) Dernæst primære komplikationer til de åbne indgreb (basis kolonne L)

Kolonne W: T810 diagnoser, antal og Kolonne X: andel i % af alle opererede (kolonne L)

Kolonne Y: T812 diagnose, antal og Kolonne Z: andel i % (1 decimal)

Kolonne AA: T813 diagnose, antal og Kolonne AB: andel i % (1 decimal)

Kolonne AC: T814 diagnose, antal og Kolonne AD: andel i % (1 decimal)

Kolonne AE: KLW kode under primære indlæggelse, antal og Kolonne AF: andel i % (1 decimal) Herefter opgøres sekundære komplikationer, for så vidt de har givet anledning til reoperation. Reoperationer registreres enten ved en KLW kode, eller ved en hvilken som helst anden operationskode inden for 8 uger efter primære udskrivning.

For hver reoperation angives ledsagende diagnosekode som angivet i følgende kolonner Først reoperationerne efter de laparoskopiske indgreb (kolonne K)

Kolonne AG: Antal KLW koder og Kolonne AH: andel i % (1 decimal) ud af K

Kolonne AI: Antal andre operationskoder og Kolonne AJ: andel i % (1 decimal) Kolonne AK: Sum af kolonne AG og AI Kolonne AL: andel i % (sum af AH og AJ)

Kolonne AM:T810 diagnose af de i kolonne AK forekommende, antal og Kolonne AN: andel i % (1 decimal)

Kolonne AO: T812 diagnose af de i kolonne AK forekommende, antal og Kolonne AP: andel i % (1 decimal)

Kolonne AQ: T813 diagnose af de i kolonne AK forekommende, antal og Kolonne AR: andel i % (1 decimal)

Kolonne AS: T814 diagnose af de i kolonne AK forekommende, antal og Kolonne AT: andel i % (1 decimal)

Kolonne AU: Andre diagnoser end de fire nævnte af kv. i kolonne K, antal og Kolonne AV: andel i % (1 decimal) Herefter reoperationerne efter de åbne kirurgiske indgreb (kolonne L)

Kolonne AW: Antal KLW koder og Kolonne AX: andel i % (1 decimal) ud af L

Kolonne AY: Antal andre operationskoder og Kolonne AZ: andel i % (1 decimal)

Kolonne BA: Sum af kolonne AF og AI Kolonne BB: andel i % (sum af AH og AJ)

Kolonne BC: T810 diagnose af de i kolonne BA forekommende, antal og Kolonne BD: andel i % (1 decimal)

Kolonne BE: T812 diagnose af de i kolonne BA forekommende, antal og Kolonne BF: andel i % (1 decimal)

Kolonne BG: T813 diagnose af de i kolonne BA forekommende, antal og Kolonne BH: andel i % (1 decimal)

Kolonne BI: T814 diagnose af de i kolonne BA forekommende, antal og Kolonne BJ: andel i % (1 decimal)

Kolonne BK: Andre diagnoser end de fire nævnte af kv. i kolonne BA, antal og Kolonne BL: andel i % (1 decimal) Endelig opgøres den gennemsnitlige indlæggelsestid ved de primære operationer for operationerne i hhv. kolonne K og L: Kolonne BM: Gennemsnitlig liggetid ved laparoskopiske indgreb

Kolonne BN: Gennemsnitlig liggetid ved åbne operationer

Fejlregistrering

De mest almindelige fejlregistreringer i forbindelse med diagnoserne og operationerne i afsnit 3 er utvivlsomt højrevenstre konfusion, således at man angiver den anden side end den, hvor indgrebet reelt fandt sted. I en kvalitetssammenhæng har det ikke den store betydning for andet, end omhyggeligheden med afdelingernes registrering. Det er vanskeligt at validere dette forhold, idet selv operationsbeskrivelserne i journalerne kan være behæftet med fejlangivelse vedrørende højre versus venstre.

Der er langt fra konsensus om, hvornår man fx benytter koderne LAC 01 hhv. LAD 00 (hhv. excisio cystis ovarii og resectio ovarii). Men man kan danne sig et skøn over kodepraksis ved at se, hvordan disse diagnoser fordeler sig geografisk.

Manglende indikatorer

Der forekommer ingen data i registeret, som kan godtgøre, hvornår der er taget beslutning om at pt. skal opereres. Det er derfor ikke muligt umiddelbart at registrere hvor lang tid, der går fra beslutningen tages, til patienten reelt opereres, altså ventetiden. Netop fordi der er tale om en operation, er de væsentlige kvalitetsindikatorer imidlertid indeholdt i foreliggende registerdata.

Hvad der heller ikke dækkes, er servicen på de enkelte afdelinger, hvilket i givet fald skulle ske ved at gennemføre brugerundersøgelser. Dette ligger uden for dette projekts rammer.

Udtræksspecifikation

Der gennemføres et udtræk omfattende årene 1998, 1999 og den del af 2000, som er klar. Udtrækket skal dække alle gynækologiske specialafdelinger, dvs. med specialekoden 38. Der etableres data for hver afdeling, for hvert amt, for hver landsdel (Sjælland, Fyn og Sønderjylland, resten af Jylland), samt en opgørelse for hele landet. Der etableres tilsvarende udtræk for alle andre end gynækologiske afdelinger i de tre landsdele, dækkende kirurgiske og blandet medicinskkirurgiske afdelinger.

Der gennemføres kun udtræk på indlagte patienter, dvs., heldøgnspatienter eller deldøgnspatienter.

Konklusion

Under forudsætning af nogenlunde ensartet kodepraksis, rummer LPR gode muligheder for en rimeligt dækkende løbende kvalitetskontrol på kærneydelsen ved operationer for benigne ovariecyster.

3.3 Endometrieresektion

Endometrieresection (ER) dækker i denne sammenhæng den egentlige resection med hysteroskop, destruktion med ”roller ball” som destruktion ved termobehandling.

Disse indgreb registreres ved følgende operationskoder: KLCA16 Destructio endometrii KLCB28 Excisio endometrii hysteroscopica KLCB32 Destructio endometrii hysteroscopica Indgrebene kan desuden foregå i forbindelse med KLCA22 Hysteroscopia et amotio corporis alieni KLCA98 Operation på uterus, anden transluminal endoskopisk KLCB25 Excisio tumoris uteri hysteroscopica KLCB98 Excisio tumoris uteri endoscopica transluminalis aliae KLCG02 Hysteroscopia cum lysis adhesiones

KLCA16 Destructio endometrii, bør principielt dække termobehandling med ballon uden brug af hysteroskopisk teknik.

KLCB28 Excisio endometrii hysteroscopica burde alene dække resection med slynge, og

KLCB32 Destructio endometrii hysteroscopica alene burde dække “roller ball” behandling.

Der er flere indikationer for at gennemføre ER. Den væsentligste er menorrhagi eller metrorrhagi, som kodes ved diagnoser inden for gruppen DN92. I en kvalitetssammenhæng er det imidlertid ikke væsentligt at skelne mellem undertyper af blødningsforstyrrelser.

Kvalitetsindikatorer

Kvaliteten ved ER afspejles bl.a. i

 • At indgrebet fjerner den blødningsgene, som indicerede indgrebet
 • Lav peroperativ komplikationsrate
 • Kort indlæggelsestid
 • En lav rate af reoperationer, specielt hysterektomi i årene efter. Dette er den væsentligste kvalitetsindikator

Produktion

Da operationskoderne ændredes i 1996, vil det være naturligt at tage udgangspunkt i perioden 1996-2000. Hvert år opgøres for sig. Der søges både på hoved og bidiagnoser.

Kolonne A: Afdelinger, regioner, som vanligt

Kolonne B: Antal primære KLCA16 koder. Når en kvinde én gang er registreret med denne (eller en af de andre to relevante koder) kan hun ikke tælle igen de følgende fem år med nogen af de tre koder som værende primære. I denne kolonne tælles de kvinder, som ikke samtidig er registreret med en KLCB25 eller KLCB98 Kolonne C: Antal KLCB28 koder som ikke samtidig er registreret med en KLCB25 eller KLCB98-kode. Hvis en kvinde i samme kontakt også forekommer med en KLCA16 eller KLCB32 kode, registreres kvinden som værende en KLCB28 Kolonne D: Antal KLCB32 koder, som ikke samtidig er registreret med en KLCB25 eller KLCB98-kode

Hvis en kvinde over tid forekommer med flere af KLCA 16, KLCB 28 og KLCB 32, vælges den først forekommende kode.

Kolonne E: Sum af kolonnerne B + C + D

Kolonne F: Antal med KLCA 16 og samtidig en KLCB 25/98 kode (dem skal der helst ikke være nogen af)

Kolonne G: Antal med KLCB 28 og samtidig en KLCB 25/98 kode (dem må der gerne være nogen af) Kolonne H: Antal med KLCB 32 og samtidig en KLCB 25/98 kode (dem må der også gerne være nogen af) Kolonne I: Sum af kolonnerne F + G + H

Kolonne J: Antal med en KLCB 25/98 kode, uden en samtidig KLCA 16 eller KLCB 28 eller KLCB 32 kode Kolonne K: Sum af kolonnerne E + I + J

Kolonne L: Gennemsnitsalderen ved operation af kvinderne i kolonne B Kolonne M: Gennemsnitsalderen ved operation af kvinderne i kolonne C Kolonne N: Gennemsnitsalderen ved operation af kvinderne i kolonne D Kolonne O: Gennemsnitsalderen ved operation af kvinderne i kolonne E Kolonne P: Gennemsnitsalderen ved operation af kvinderne i kolonne I Kolonne Q: Gennemsnitsalderen ved operation af kvinderne i kolonne J

Kvalitet

Kvinderne i kolonnerne B, C, D, I og J følges herefter frem til 31. dec. 2001 (med de data der nu foreligger) mhp. hvor mange der er reopereret som følger:

Kolonne R: Antal af kvinderne i kolonne B, som i opfølgningsperioden atter er registreret med KLCA16 eller KLCB28 eller KLCB32

Kolonne S: Andel kvinder, som er reopereret med samme type operation (Rx100/B)

Kolonne T: Antal af kvinder i kolonne B, som i opfølgningsperioden er registreret med en hysterektomidiagnose dvs. med en KLCD kode

Kolonne U: Andel kvinder, som er hysterektomeret, dvs. Tx100/B

Kolonne V: Gennemsnitstiden fra primæroperationen KLCA16 til hysterektomi målt i uger

Kolonne W: Antal af kvinderne i kolonne C, som i opfølgningsperioden atter er registreret med KLCA16 eller KLCB28 eller KLCB32

Kolonne X: Andel kvinder, som er reopereret med samme type operation (Wx100/C)

Kolonne Y: Antal af kvinder i kolonne C, som i opfølgningsperioden er registreret med en hysterektomidiagnose dvs. med en KLCD kode

Kolonne Z: Andel kvinder, som er hysterektomeret, dvs. Yx100/C Kolonne AA: Gennemsnitstiden fra primæroperationen KLCB28 til hysterektomi målt i uger

Kolonne AB: Antal af kvinderne i kolonne D, som i opfølgningsperioden atter er registreret med KLCA16 eller KLCB28 eller KLCB32

Kolonne AC: Andel kvinder, som er reopereret med samme type operation (ABx100/D)

Kolonne AD: Antal af kvinder i kolonne D, som i opfølgningsperioden er registreret med en hysterektomidiagnose dvs. med en KLCD kode

Kolonne AE: Andel kvinder, som er hysterektomeret, dvs. ADx100/D

Kolonne AF: Gennemsnitstiden fra primæroperationen KLCB32 til hysterektomi målt i uger Kolonne AG: Sum af kolonnerne R, W og AB

Kolonne AH: Andel kvinder, som er reopereret med samme type operation (AGx100/E)

Kolonne AI: Sum af kolonnerne T, Y og AD

Kolonne AJ: Andel kvinder, som er hysterektomeret, dvs. AIx100/E

Kolonne AK: Gennemsnitstiden fra primæroperationen til hysterektomi målt i uger

Kolonne AL: Antal af kvinderne i kolonne I, som i opfølgningsperioden atter er registreret med KLCA16 eller KLCB28 eller KLCB32

Kolonne AM:Andel kvinder som er reopereret med samme type operation (ALx100/I)

Kolonne AN: Antal af kvinder i kolonne I, som i opfølgningsperioden er registreret med en hysterektomidiagnose dvs. med en KLCD kode

Kolonne AO: Andel kvinder som er hysterektomeret, dvs. ANx100/I

Kolonne AP: Gennemsnitstiden fra primæroperationen til hysterektomi målt i uger

Kolonne AQ: Antal af kvinderne i kolonne J, som i opfølgningsperioden atter er registreret med KLCA16 eller KLCB28 eller KLCB32

Kolonne AR: Andel kvinder, som er reopereret med samme type operation (AQx100/J)

Kolonne AS: Antal af kvinder i kolonne J, som i opfølgningsperioden er registreret med en hysterektomidiagnose dvs. med en KLCD kode

Kolonne AT: Andel kvinder, som er hysterektomeret, dvs. ASx100/J

Kolonne AU: Gennemsnitstiden fra primæroperationen til hysterektomi målt i uger Primære komplikationer til ER kan være elektrolytforstyrrelser. Derfor opgøres, hvor mange af kvinderne i kolonnerne B, C, D, I og J som i forbindelse med primære indgreb er registreret med en diagnose DE870-DE878.

Kolonne AV: Antal kvinder i kolonne B, som i samme kontakt er registreret med en DE87 diagnose

Kolonne AW: Antal kvinder i kolonne C, som i samme kontakt er registreret med en DE87 diagnose

Kolonne AX: Antal kvinder i kolonne D, som i samme kontakt er registreret med en DE87 diagnose

Kolonne AY: Antal kvinder i kolonne I, som i samme kontakt er registreret med en DE 87 diagnose

Kolonne AZ: Antal kvinder i kolonne J, som i samme kontakt er registreret med DE 87

Kolonne BA: Sum af AV, AW, AX, AY, AZ

Kolonne BB: Andel med elektrolytforstyrrelser: BAx100/K

En anden komplikation er en primær hysterektomi i samme seance som ER:

Kolonne BC: Antal kvinder i kolonne B, som i samme kontakt er registreret med en KLCD kode

Kolonne BD: Antal kvinder i kolonne C, som i samme kontakt er registreret med en KLCD kode

Kolonne BE: Antal kvinder i kolonne D, som i samme kontakt er registreret med en KLCD kode

Kolonne BF: Antal kvinder i kolonne I, som i samme kontakt er registreret med en KLCD kode

Kolonne BG: Antal kvinder i kolonne J, som i samme kontakt er registreret med en KLCD kode

Kolonne BH: Sum af BC-BG

Kolonne BI: Andel som er primært hysterektomeret: BHx100/K

En frygtet komplikation efter ER er udvikling af endometriecancer, og risikoen for primært at overse denne diagnose. Derfor gennemføres en søgning på kvinderne i kolonne B, C, D, I og J for en senere DC54 diagnose.

Kolonne BJ: Antal kvinder i kolonne B, som i opfølgningsperioden er registreret med en DC54 diagnose

Kolonne BK: Antal kvinder i kolonne C, som i opfølgningsperioden er registreret med en DC54 diagnose

Kolonne BL: Antal kvinder i kolonne D, som i opfølgningsperioden er registreret med en DC54 diagnose

Kolonne BM: Antal kvinder i kolonne E, som i opfølgningsperioden er registreret med en DC54 diagnose. Det skulle svare til summen af BJ, BK og BL

Kolonne BN: Antal kvinder i kolonne I, som i opfølgningsperioden er registreret med en DC54 diagnose

Kolonne BO: Antal kvinder i kolonne J, som i opfølgningsperioden er registreret med en DC54 diagnose

Kolonne BP: Sum af kolonnerne BM, BN og BO

Fejlkodninger

Væsentligste fejlkilde er, at man i forbindelse med et andet hysteroskopisk indgreb (fx en polypfjernelse) også gennemfører en ER, men kun koder for polypfjernelsen. Derved unddrager en del ER sig registrering. Vi har ikke umiddelbart nogen mulighed for at vurdere omfanget af denne mangelfulde kodning.

Manglende indikatorer

Operationstiden er en kvalitetsindikator, som ikke rummes i LPR. Den postoperative blødningstid er ligeledes en kvalitetsindikator som vi ikke har adgang til. Endelig er graden af blødningsgener i årene efter indgrebet en væsentlig kvalitetsindikator, som vi imidlertid har en proxy-variabel for, nemlig hysterektomi, som gennemføres, hvis blødningsgenerne er tilpas voldsomme.

Udtræksspecifikation

Der gennemføres et udtræk dækkende årene 1996-2000. Patienterne for de enkelte år følges frem til 31. december 2001.

Der søges både på indlæggelser og ambulante besøg, men ikke skadestuebesøg.

Opdelingen i afdelinger og regioner følger etablerede standard.

Under Skejby anføres alle aktiviteter på Århus Amtssygehus, Århus KH og Skejby tilsammen. Dette for alle årene.

Konklusion

Trods de manglende kvalitetsindikatorer, vil nærværende udtræk give et groft skøn over kvaliteten i forbindelse med ER. Problemet er primært, at den væsentligste kvalitetsindikator nemlig den sekundære hysterektomirate først kan gøres meningsfyldt op efter 5 år. Kun patienter opereret i 1996 vil kunne følges så længe. Men der vil blive fulgt op på kvinderne de kommende år. Det indebærer nødvendigvis, at kvaliteten ikke er særlig aktuel, men refererer til en klinisk praksis nogle år tilbage.© Sundhedsstyrelsen 2002

 Forrige kapitel Forsiden Næste kapitel
Til sidens top