Gå til Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Børne- og ungdomspsykiatrisk virksomhed — den fremtidige tilrettelæggelse

Retningslinier

[Forside] [Bund] [Næste side] [Forrige side] [Indhold]


Kapitel 7. Den børne- og ungdompsykiatriske kapacitet og aktivitet

Kapaciteten i sygehusvæsenet inden for børne- og ungdomspsykiatrien

I dette kapitel foretages en hovedsagelig talmæssig beskrivelse af udviklingen i den børne- og ungdomspsykiatriske virksomhed de senere år, herunder udviklingen i kapacitet og aktivitet, henvisninger og ventelister mv. Kapitlets data stammer hovedsageligt fra udtræk fra landspatientregisteret og Afdeling for Psykiatrisk Demografi samt ad hoc data indhentet af Sundhedsstyrelsen og Sundhedsministeriet fra amterne bl.a. via en forespørgsel i november 1997 fra Sundhedsstyrelsen.


Det nuværende tilbud i de enkelte amter efteråret 1998 samt planlagt udbygning

Hovedstadens Sygehusfællesskab

Undersøgelse og behandling af psykisk syge børn og unge varetages på Børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling, Bispebjerg Hospital. Afdelingen har såvel basis- som lands- og landsdelsfunktioner.

Tilbuddet omfatter ambulant funktion og mulighed for dag- og døgnindlæggelse på åbent afsnit for aldersgruppen 0-18 (21) år. Afdelingen vil pr. 1.12.1998 råde over 32 døgnpladser og 20 dagpladser. Disse er fordelt med 18 døgn- og 10 dagpladser til børn, 14 døgn- og 6 dagpladser til unge samt et fleksibelt tilbud om dagindlæggelse af 2 psykisk syge mødre med spædbørn.

Der er døgnet rundt mulighed for at modtage rådgivning og akut vurdering af børn og unge med psykiske lidelser. Vagthavende læge har dagvagt med efterfølgende rådighedstjeneste fra bolig.

Afdelingen har ikke åben skadestuefunktion og ikke kapacitet til akut indlæggelse af børn. Behov herfor opstår ca. 4 gange årligt. Subakut indlæggelse af børn kan som oftest etableres i løbet af et par dage. Dette sker ved fremskyndet udskrivelse af et andet barn.

I ungdomspsykiatrien, hvor der oftere er behov for akut indlæggelse, søges 1 af de 14 døgnpladser reserveret til akutte patienter.

Da det ungdomspsykiatriske afsnit kun har omfattet et åbent miljøterapeutisk afsnit er svært urolige, voldsomme og selvmordstruede patienter samt patienter, som indlægges i henhold til psykiatriloven indtil nu blevet henvist til de voksenpsykiatriske afdelinger i H:S, hvor ca. halvdelen af patienterne i aldersgruppen 14-18 år således erfaringsmæssigt har været indlagt.

Der er imidlertid nu vedtaget en udbygning af de ungdomspsykiatriske funktioner så disse pr. 1.12.1998 omfatter: Et åbent aktiveringsafsnit for 8 døgn- og 6 dagpatienter og et lukket intensiv afsnit for 6 døgnpatienter samt et lille ungdomspsykiatrisk ambulatorium.

Udbygning af funktionerne sker i forbindelse med at børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling samles geografisk omkring et større velplanlagt nybyggeri.

Fremover vil børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling på BBH således kunne tilbyde 2 forskellige ungdomspsykiatriske behandlingsmiljøer samt kunne modtage en stor del af de unge, der hidtil har været henvist til indlæggelse på voksenpsykiatrisk afdeling i H:S.


Københavns Kommune

I Københavns Kommune findes under skolevæsenet Skolepsykiatrisk Center, der er et lægeligt ledet børne- og ungdomspsykiatrisk ambulatorium, hvor der arbejder speciallæger i børne- og ungdomspsykiatri.

I Skolepsykiatrisk Center modtages aldersgruppen (5) 6-18 (21) år til ambulant undersøgelse og behandling. I skoleåret 1995/96 modtoges 182 henvisninger og der var 220 igangværende sager.

Der tilbydes gruppeterapi for unge, individuel terapi af børn samt voksne/ forældrepar, familieterapi/rådgivning af børn/forældre, rådgivning til institutioner og konsulenter, klasseobservationer, orienterende møder m.v. Der er omfattende konsulentvirksomhed overfor især specialskoler, PPR m.v.


Københavns Amt

Københavns Amts børne- og ungdomspsykiatriske tilbud består af:

En børnepsykiatrisk sengeafdeling ved Amtssygehuset i Glostrup med mulighed for hel- og deldøgnsindlæggelse. Afdelingen har landsdelsfunktion. Afdelingen råder over 14 døgnpladser og 16 dagpladser (herunder familieindlæggelse). Døgnpladserne er fortrinsvis til aldersgruppen 10-14-årige, dagpladserne fortrinsvis til de 4-10-årige.

Der er endvidere 2 distriktspsykiatriske ambulatorier placeret hhv. på Amtssygehuset i Gentofte for amtets nordlige kommuner, og i Glostrup for amtets sydlige kommuner. Til ambulatoriet i Glostrup er tilknyttet en småbørnsfamilieafdeling for aldersgruppen 0-3 år med 6-8 dagpladser.

Amtet har endvidere en ungdomspsykiatrisk afdeling for aldersgruppen 15-21 (23) år med mulighed for både heldøgn- og deldøgnsindlæggelse samt ambulatoriefunktion. Afdelingen rådede ved årsskiftet 1997/98 over 12 heldøgns- samt 8 deldøgnspladser. I løbet af 1998 forventes tilbuddet udvidet med yderligere 8 heldøgnspladser (lukkede).


Frederiksborg Amt

Børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling på det Psykiatriske sygehus i Hillerød er amtsdækkende og omfatter et børnepsykiatrisk og et ungdomspsykiatrisk afsnit.

Tilbuddet omfatter børnepsykiatrisk ambulatorium for aldersgruppen op til 15 år og børnepsykiatrisk dagafdeling med 10 pladser for børn under 10 år. Ved behov for døgnindlæggelse af børn henvises til Bispebjerg Hospital eller Amtssygehuset i Glostrup. I særlige tilfælde kan indlæggelse finde sted på pædiatrisk afdeling på Hillerød Sygehus. Der er etableret dagafsnit for de 10-14-årige med 6 dagpladser i løbet af 1998 og den dertil hørende personaleudvidelse.

Ungdomspsykiatrisk afsnit omfatter ambulatorium og et åbent afsnit med 9 døgnpladser og 3 dagpladser for unge mellem 15 og 19 år. Pr. 1. januar 1998 blev afsnittet udvidet fra 6-døgns- til 7-døgnsafsnit. Alle døgnpladser er enestuer.

Unge med behov for indlæggelse på lukket afsnit indlægges på voksenpsykiatrisk afdeling.

I såvel børne- som ungdomspsykiatrisk ambulatorium planlægges kapaciteten udvidet med en distriktssygeplejerske i 1998.


Roskilde Amt

Amtet oprettede pr. 1. maj 1997 en ambulant funktion for børn med psykiske lidelser samt dagafsnit med 6 dagpladser for børn under 15 år.

Primo 1998 etableredes tilbud for unge mellem 15 og 18 år med psykisk sygdom omfattende ambulatorium og 7 døgnpladser og 7 dagpladser i åbent afsnit. Alle døgnpladser er enestuer.

Børn med psykisk lidelse og behov for indlæggelse på basisniveau planlægges indskrevet på social døgninstitution og ambulant undersøgt og behandlet. Børn med behov for undersøgelse eller behandling på lands- og landsdelsniveau henvises til Bispebjerg Hospital eller Amtssygehuset i Glostrup.

Unge med behov for indlæggelse på lukket afdeling indlægges på Fjordens akutte modtageafdeling.

 

Vestsjællands Amt

Vestsjællands Amt har et børne- og ungdomspsykiatrisk afsnit på Centralsygehuset i Holbæk, som en del af den samlede psykiatriske afdeling under fælles afdelingsledelse.

Den børnepsykiatriske funktion er en rent ambulant funktion for børn i alderen 0-14 år. Herudover er der et særligt børnepsykiatrisk ambulatorium i Slagelse, der yder konsulentbistand til psykisk udviklingshæmmede børn og unge i alderen 0-21 år.

Pr. 1. januar 1998 er besluttet fordobling af den børnepsykiatriske kapacitet med etablering af et ekstra ambulant team.

Der visiteres årligt 5-10 børn til indlæggelse på stationært afsnit i Glostrup eller på Bispebjerg Hospital. Enkelte anvender fritvalgsmuligheden for indlæggelse i Næstved.

Den ungdomspsykiatriske funktion varetager behandling af unge i alderen 15-22 år og består af et stationært sengeafsnit med 12 døgnpladser og 7 dagpladser. Afsnittet er åbent. Alle døgnpladser er enestuer. Herudover er der tilknyttet et distriktspsykiatrisk ambulant team til afdelingen.

Børne- og ungdomspsykiatrisk afsnit ombygges i løbet af 1999, herunder etableres forbedrede forhold vedr. fælleslokaler og besøgende.


Storstrøms Amt

Storstrøms Amts børne- og ungdomspsykiatriske tilbud består af et ambulant tilbud for 0-18-årige. Der er mulighed for dag- og døgnindlæggelse i 2 børne- og ungdomspsykiatriske senge placeret på pædiatrisk afdeling i Næstved.

Der er mulighed for indlæggelse af unge på en "unge voksen" afdeling på Amtshospitalet i Vordingborg, hvor de unge indlægges sammen med andre psykisk syge i alderen 18-25-30 år. Ved behov for indlæggelse på lukket afsnit foregår dette i lukket voksenpsykiatrisk afdeling.

Der er i amtet planer om oprettelse af døgnafdeling for 12-18-årige med 8 døgnpladser samt etablering af 6 børnepsykiatriske dagpladser ved centralsygehuset i Næstved.


Bornholms Amt

Bornholms Amt har pr. 1. juni 1997 indgået aftale med Bispebjerg Hospital om børne- og ungdomspsykiatrisk konsulentfunktion, således at en speciallæge arbejder 3 dage pr. måned med opgaver for Bornholm. Der ydes konsulentbistand overfor ikke retarderede børn (0-18 år) mht.:


Fyns Amt

Det Børne- og Ungdomspsykiatriske Hus er amtslig afdeling for den del af specialet Børne- og ungdomspsykiatri der varetager undersøgelse og behandling af 0-16-årige og deres familier. Afdelingen har landsdelsfunktion og modtager et begrænset antal henvisninger fra andre amter.

Afdelingen har ambulant virksomhed og hel- og deldøgnsvirksomhed. Der er ikke lukket afsnit. Behandlerne er organiseret i 4 teams, som varetager hver sit funktionsområde ledet af en behandlingsansvarlig overlæge.

Team I har ambulant virksomhed og 6 dagpladser for 0-7-årige og deres familier.

Team II varetager de 8-16-årige. Der er ambulatorium og 4 døgnpladser og 6 dagpladser. Afsnittet er et 5-døgnafsnit med begrænset mulighed for week-endfunktion i særlige tilfælde.

Team III varetager undersøgelse og behandling af børn og unge, såvel ambulante og som indlagte, med spiseforstyrrelser.

Team IV er bevilliget som midlertidigt ventelisteteam. Man varetager ambulant virksomhed vedr. 8-16-årige m.h.p. nedbringelse af ventetid. Dette team foretager forvisitation af nyhenviste indenfor 1-2 måneder.

Der er vedtaget udvidelse af virksomheden med dagafdeling for de 7-12-årige.

Det ungdomspsykiatriske tilbud består af ungdomspsykiatrisk distriktsteam, etableret i januar 1996, samt et ungdomspsykiatrisk sengeafsnit med 11 døgnpladser og 4 dagpladser. Afsnittet er lukket. Der er mulighed for akut indlæggelse. Behandlingstilbuddet retter sig mod de 17-22-årige. Der behandles ikke unge med primært misbrug eller karakterafvigende personlighed. Retspsykiatriske patienter henvises til retspsykiatrisk afdeling. Afdelingen indgår i landsdelsfunktion vedr. spiseforstyrrelser. Det ungdomspsykiatriske afsnit er aktuelt tilknyttet en voksenpsykiatrisk afdeling.

Der overvejes for tiden sammenlægning af børnepsykiatri og det ungdomspsykiatriske afsnit til en egentlig børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling.


Sønderjyllands Amt

Det hidtidige tilbud udgjordes af en børnepsykiatrisk ambulant funktion uden dag- eller døgnindlæggelsesmulighed. Tilbuddet omfattede 0-18-årige og deres familier. Tilbuddet til unge begrænsede sig til visse ambulante behandlingsopgaver. Der modtages få unge til behandling i voksenpsykiatri, ambulant eller under indlæggelse.

Døgnindlæggelse for unge kan i begrænset omfang finde sted på børneafdelingen (spiseforstyrrelser), i særlige tilfælde visiteres til Risskov eller Odense.

Døgnindlæggelse af børn kan finde sted på børneafdelingen eller på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital i Risskov.

Amtet har i 1998 etableret en børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling omfattende:

Børnepsykiatrisk dagafsnit med 9 pladser og børnepsykiatrisk team (med distriktssygeplejerske) samt ungdomspsykiatrisk døgnafsnit med 8 pladser og dagsafsnit med 2-4 pladser samt ungdomspsykiatrisk team (med distriktssygeplejerske).


Ribe Amt

Amtet råder over en ambulant funktion, efter lægehenvisning, i Esbjerg, men p.t. ingen mulighed for dag- eller døgnindlæggelse i eget regi. Der er et børnepsykiatrisk team for de 0-14-årige og et ungdomspsykiatrisk team for de 15-20-årige. Unge i 19-20-årsalderen med debuterende kronisk lidelse omvisiteres i reglen til voksenpsykiatri.

Ambulatoriet havde fra efteråret 1996 og til august 1997 ingen lægelig bemanding, men kun børne- og ungdomspsykiatrisk speciallægebistand via udefrakommende konsulent. Aktiviteten i denne periode var således reduceret og atypisk. Man samarbejder med pædiatrisk afdeling m.h.p. mulighed for visse døgnindlæggelser.

Der er aftale med Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital i Risskov om indlæggelse. Vedr. unge gøres der også i enkelte tilfælde brug af de ungdomspsykiatriske afdelinger i Odense og Viborg.

Der er i Amtet truffet beslutning om oprettelse af ungdomspsykiatrisk døgnafdeling med 8-10 pladser. De første midler er afsat i budgettet år 2001. Indenfor ambulatoriets nuværende normering er der planer om at etablere et vist mål af dagfunktion i 1998 i form af observationstilbud for en gruppe mindre børn.


Ringkjøbing Amt

Børnepsykiatrien på Herning centralsygehus har indtil 1998 været en integreret del af børneafdelingen. Den omfatter ambulatorium, dagobservationsbørnehave med 5 pladser for 0-7-årige (4 dage x 4 timer) samt 5-døgnsafsnit med 4 døgnpladser til indlæggelse af 0-14-årige.

Ungdomspsykiatrien har været integreret i den almenpsykiatriske voksenafdeling på Holstebro centralsygehus hvor der er 2-4 senge hertil samt et team.

Fra 1998 er begge funktioner besluttet samlet i Herning i en børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling. De fysiske rammer for denne samling er under planlægning og etablering. Der planlægges etableret 6 ungdomspsykiatriske senge i et særskilt afsnit i forbindelse med renovering og nybyggeri af den almenpsykiatriske afdeling i Herning. Der søges endvidere etableret et samlet børne- og ungdomspsykiatrisk hus med teams, ambulatorium, dagobservationspladser og 4 børnesenge.

Der pågår i øjeblikket et nærmere udredningsarbejde omkring børne- og ungdomspsykiatrien i amtet. Det børne- og ungdomspsykiatriske område blev i 1997 tilført 2,6 mio. kr. til en øget indsats. Der er rekrutteringsproblemer på området.


Vejle Amt

Børn og unge under 16 år betjenes af børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling. Det er en åben sengeafdeling med i alt 15 pladser, 10 pladser er døgnpladser og 4 pladser er dagpladser for mindre børn. De 16-årige og opefter henhører under voksenpsykiatri, men i mindre omfang gøres undtagelser både m.h.t. ambulant behandling og indlæggelse. Der trækkes i nogen udstrækning på ungdomspsykiatri i Århus og Odense til indlæggelse og efterambulante forløb.

Der planlægges en udbygning med en ungdomspsykiatrisk funktion således, at den fremtidige børne- og ungdomspsykiatriske afdeling kommer til at bestå af et børnepsykiatrisk afsnit med 8 døgnpladser og 5 dagpladser og et ungdomspsykiatrisk afsnit med 12 døgnpladser og 4 dagpladser. Begge afsnittene planlægges at have en udbredt ambulatorievirksomhed. Fire døgnpladser i det ungdomspsykiatriske afsnit planlægges at kunne afskærmes — dog ikke som et egentlig lukket afsnit. Udvidelsen indebærer et større nybyggeri, som forventes at være klar til indflytning i 2001.


Århus Amt

Århus Amts tilbud er samlet på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital i Risskov, hvor der er følgende afsnit:

Småbørnsafsnit (0-6 år) omfattende 11 dagpladser og 2 døgnpladser samt ambulatorium.

Afsnit for skolebørn (7-13 år) omfattende 5 dagpladser og 9 døgnpladser samt ambulatorium.

Ungeområdet (14-20 år) råder over 24 døgnpladser organiseret på hhv. et åbent og et lukket afsnit med hver 12 senge. Desuden er der et ambulatorium. Afsnittene har totalansvar og modtager derfor alle patienter, herunder retspsykiatriske patienter og patienter omfattet af tvangsforanstaltninger iht. psykiatriloven. Der er akut modtagelse.

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital i Risskov har landsdelsfunktion.

I 1996 oprettedes Center for Spiseforstyrrelser. Centeret planlægges gradvist udbygget til at varetage behandling af alle patienter med svære spiseforstyrrelser under 30 år. I 1997 overtog centret ansvar for den ambulante behandling af de 14-25-årige, i 1998 udvides indholdet til alle ambulante patienter over 13 år.


Viborg Amt

Amtets tilbud omfatter de 0-19-årige. Der er ambulant funktion både på det børne- og ungdomspsykiatriske område, der er endvidere mulighed for dag- og døgnindlæggelse. Der er et børneafsnit for de 0-15-årige med 8 pladser og for de 16-19-årige findes 8 pladser, der er herunder mulighed for indlæggelse af 1-2 unge på skærmet afsnit.

Der er aktuelt ikke planlagt yderligere tilbud.


Nordjyllands Amt

Børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling har et børnepsykiatrisk afsnit for 0-14-årige og et ungdomspsykiatrisk afsnit for de 15-17-årige. Ungdomspsykiatrien har endvidere det primære behandlingsansvar for de 18-21-årige patienter, der tidligere har været i kontakt med ungdomspsykiatrisk afsnit.

Det børnepsykiatriske tilbud omfatter ambulatorium, et dagafsnit med 8 pladser og et døgnafsnit med 6 døgnpladser og 2 dagpladser.

Det ungdomspsykiatriske afsnit er åbent og omfatter 11 døgnpladser samt 4 dagpladser og ambulatorium.

Visse svært psykisk syge unge, der kræver indlæggelse på lukket afdeling indlægges på voksenpsykiatrisk afdeling. Der er ikke akut indlæggelsesmulighed, men et subakut beredskab i dagarbejdstiden.

I 1996 bevilligedes ekstra personale m.h.p. nedbringelse af ventelisten til børnepsykiatrisk ambulatorium. Der er aktuelt ikke planer om ændringer af tilbud eller kapacitet.


[Forside] [Top] [Næste side] [Forrige side] [Indhold]

Sundhedsstyrelsen
Version 1.0 d. 15. november 2001
Denne publikation findes på adressen: http://www.sst.dk
Copyright © Sundhedsstyrelsen